Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022.

 

2. Vědomí, rasy a duchovní rodiny

 

Jak jsme si již řekli, v Procesu tvoření dochází metaforicky řečeno jakoby k výdechu signované subčásti energie tvůrce do svého dítěte, přičemž nic bližšího jsme si k tomuto ději zatím neřekli. Nyní to musíme napravit, neboť základní pochopení principu tohoto tvůrčího procesu je nezbytné pro pochopení všeho dalšího. Naskýtá se otázka. Jak je zařízena vazba či správná korespondence těchto "vydechnutých" energetických částí mezi "rodičem a dítětem", která je zajisté naprosto nezbytná pro správný zpětný průchod a konečnou reintegraci s Centrálním zdrojem?
 
A může jeden tvůrce udělat vícero "výdechů", tedy jakoby mít víc svých dětí či potomků? Pokud ano, což lze předpokládat, potom se celá situace ohledně evolučně správného přiřazování dětí k rodičům a prarodičům a dalším "předkům" ještě víc komplikuje. A existuje nějaká korespondence mezi hierarchickou strukturou vesmíru, touto "evoluční rodovou linií energií vědomí" a biologickými rasami bytostí?
 
 
Při hledání odpovědí na tyto úvahy vyjdeme z výkladu pojmu Duchovních rodin Vědomí a ukážeme si, jak vypadá taková Duchovní rodina kristovského lidstva. Není to složité, spíš překvapivé. Pod pojmem Duchovní rodina je namístě si představit právě tuto jednu evoluční rodovou linii. To by nebylo nic až tak zvláštního, ale je potřeba si tuto představu precizovat. Takže si představme evolučně vysoko postavenou bytost, která bude mít za úkol dohlížet nad provozem naší budovy a je stvořena dále uvedeným způsobem. Za tím účelem bude mít svůj vlastní domov ve čtvrtém patře HU-4 a s cílem plnit své poslání ji její tvůrci dali do vínku možnost 12 x "dýchnout" a přivést na svět 12 svých potomků, kteří budou bydlet a dohlížet na provoz o patro níž. Tuto schopnost - mít 12 potomků - pak budou mít i děti těchto prvních jejich dětí a ještě i jejich děti, přičemž každá generace bude mít na starosti nižší patro naší metaforické budovy. Kolik to bude dohromady individualizovaných částí energie vzniklých v Procesu tvoření?
 
 
Odpověď zní - 1728 individualit, které dohromady dávají, jak jste zajisté již správně pochopili jednu Duchovní rodinu. A když si k tomu doplníme, že všichni jsou spolu trvale či on-line v kontaktu a sdílejí své zkušenosti z provozu, začínáme mít možná již lepší představu o své vlastní situaci, když si sami sebe, coby člověka na planetě Země přiřadíme coby inkarnáta v prvním patře HU-1, tedy jakoby pravnuka či pravnučku Kristovského Avatara naší rodové linie. Nepřehlédněme prosím, že z tohoto modelu jasně vyplývá, že jedna Duše, účinkující na domovské planetě Tara ve druhém patře HU-2/D5 má "k dispozici", pro svůj dohlížecí úkol, 12 inkarnátů (dětí) na planetě Země v nižším patře HU-1/D3. 12 inkarnátů/různých lidí na Zemi tak přináleží k jedné Duši, 144 inkarnátů/různých lidí na Zemi pak jednomu Duchovi a 1728 inkarnátů/různých lidí na Zemi patří jednomu Avataru, v těchto konkrétních počtech známému pod jménem Kristus. Tuto situaci si můžeme přenést do naší přehledové tabulky, která by nyní mohla vypadat takto:
 

 
Můžeme tedy jít dál a odpovědět si na některé další, výše uvedené otázky. První věcí, kterou je potřeba vzít v úvahu je podoba komunikačních prostředků mezi jednotlivými členy Duchovní rodiny. Bez složitějšího vysvětlování je namístě si představit, že tímto prostředkem ke sdílení zkušeností jednotlivých inkarnátů mezi sebou je morfogenetická matrice známá jako DNA, která takto funguje analogicky ke sdílenému harddisku v počítačových systémech. S DNA a genetikou pak souvisí i pojem inkarnační rasy, kdy tento pojem je potřeba chápat ve smyslu "nosič Vědomí", jehož konkrétní podoba a schopnosti přímo korespondují s úkoly vtělujícího se Vědomí z vyššího evolučního patra. A tak se Vědomí Duše vtěluje do konkrétní rasy Inkarnáta, Vědomí Ducha do rasy Duše, Vědomí Avatara do rasy Ducha, přičemž všichni jsou vzájemně on-line a schopni mezi sebou komunikovat skrze matrici DNA.
 
Pod pojmem matrice DNA si představme nejen její biologickou podobu u lidského inkarnáta, ale daleko komplexnější energetickou strukturu, která je matricí pro všechny její konkrétní, dimenzionálně manifestované, rasové formy, kde pak slouží nejen ke komunikačním účelům, ale slouží i k ukládání jejich zkušeností, k využití všemi ostatními členy Duchovní rodiny. Takto komplexně pojaté energetické matrici DNA říkejme propříště morfogenetické pole. Pro počítačově zdatnější čtenáře si lze tuto čtyř-úrovňovou "inkarnační" situaci vhodně modelovat v pojetí: matrice DNA = třída objektů a inkarnované vědomí = instance objektu, svět/vesmír/matrix = operační systém. Nebo zcela jednoduše, ale příliš staticky, jako razítko a jeho otisk na listu papíru. A samozřejmě, že správně věc pochopili ti z vás, kteří si celou tuto nádhernou, životem pulzující pavučinu propojili s tím, co je známo jako tzv. Strom života. Není zde prostor podrobněji se rozepisovat o sofistikované logice a časoprostorové evoluční lokalizaci jednotlivých inkarnací těchto 1728 inkarnátů jednoho kristovského avatara, jen si řekněme, že celá tato záležitost není ani zdaleka náhodná, ale je vysoce provázaná s evolucí a i celkovým vývojem událostí v našem vesmíru. 
 
Jen pro představu o složitosti těchto dějů a toho, k čemu vlastně došlo, si stručně uveďme, že jiné evoluční prostředí pro svůj vývoj potřebuje fragment Vědomí na úrovni Inkarnáta, které se inkarnuje ve dvojici v rámci jednoho tzv. Lineárního časového vektoru o délce 4426 let a jiné Duše, která se vyvíjí prostřednictvím simultánně inkarnovaných šesti párů svých vlastních Inkarnátů. Každý pár v jednom časovém vektoru z šesti paralelních, které na sebe datumově navazují tak tvoří časový rámec vývoje Duše, známý jako Euiago cyklus - jen zdánlivě trvající lineárních 26556 let, ale ve skutečnosti trvá pouze oněch 4426 let. Pro lepší pochopení - např. rok/letopočet 1 v 1. časoprostorovém vektoru je simultánní s rokem 1+4426=4427 ve druhém vektoru, rokem 2*4426+1=8843 ve třetím atd. až v šestém časoprostorovém vektoru se v jednom a témže okamžiku - roce 1 prvního vektoru, píše na tamějším kalendáři letopočet 5*4426+4=22131. Lidský Duch se pak vyvíjí v prostředí dvou paralelních vesmírů - v případě Země na částicové Zemi a na antičásticové, paralelní Zemi. V každém tomto prostředí se vyvíjí v rámci tzv. jednoho Planetárního časového cyklu, který obsahuje šest cyklů Euiago, čímž vzniká časoprostor pro evoluci 2x6=12 Duší a tedy i 144 Inkarnátů jednoho lidského Ducha. Úroveň Vědomí na úrovni Kristovského avatara se pak vyvíjí (prochází našim Vesmírem) v rámci tzv. Kruhového cyklu, který je tvořen 12-ti Planetárními časovými cykly a je vnitřně členěný do čtyř simultánně běžících kruhů po třech Planetárních časových cyklech.


Tím nám vzniká úplný, uzavřený a vzájemně plně energo-informačně propojený časoprostor pro vstup a výstup Kristovského Vědomí do 12-ti dimenzionálního časoprostorového propletence - našeho vesmíru/matrixu skrze strukturovanou simultánní inkarnaci/existenci 1728 inkarnátů jednoho jediného Kristovského avatara - jedné Duchovní rodiny. Uff :-)
 
Tento exkurs do evolučních časových cyklů ukončeme výčtem průběhu či posloupnosti lineárních časových vektorů našeho aktuálního Euiago cyklu s tím, že v koncových a současně i počátečních časových obdobích těchto vektorů (taky se jim říká Nulové body či Zeropointy nebo také Hvězdné aktivační cykly SAC - viz. později)) se přirozeně a nevyjednatelně odehrávají významné energetické události, související se zhodnocením evoluční práce inkarnovaných fragmentů Vědomí, tedy jakousi evoluční maturitou inkarnátů, kterou známe pod pojmem Evoluční vzestup.
 

 • Časový vektor - 22326 př.n.l. až 17900 př.n.l.
 • Časový vektor - 17900 př.n.l. až 13474 př.n.l.
 • Časový vektor - 13474 př.n.l. až   9048 př.n.l.
 • Časový vektor -   9048 př.n.l. až   4622 př.n.l.
 • Časový vektor -   4622 př.n.l. až     196 př.n.l.
 • Časový vektor -     196 př.n.l. až   4230 n.l.


Nyní se ještě vraťme k inkarnátovi na Zemi a pro další vylepšení si představy o morfogenetice lidské rasy a její vazby (korespondence) na evoluční, dimenzionální prostředí si dobře prohlédněme níže uvedené obrázky toho, jak se univerzální, 12-ti prvková katara mřížka uplatňuje ve struktuře lidského těla. Na druhém obrázku pak vidíme, jak se jednotlivé dimenzionální energetické toky skrze čakry/porty a meridiány/spoje distribuují/projektují do biologické vrstvy lidského těla.

 

 

12-ti prvková katara mřížka ve struktuře lidského těla 

 

 

 

Distribuce 12-ti energií skrze čakry a meridiány těla

 

Rovněž ještě zvažme vzácnou situaci, kdy, pokud je biologické (tří-dimenzionální) tělo, korespondující s evolučním patrem, toho schopné, se může stát přímým inkarnačním prostředkem i pro Vědomí z úrovně Duše, Ducha či Avatara, nejen Inkarnáta! K tomu je ale potřeba, aby biologické tělo, dimenzionální nosič pro takto vysoko vibrující Vědomí, bylo schopno nést příslušně vyšší dimenzionální energie, což opět souvisí s karmou (planetární, rasovou i personální) a genetickými "zmrzačeními" morfogenetických matric ze strany Soupeřů (viz. později), ale i samotnou přítomností těchto vyšších energií v poli planety, tedy s předpoklady souvisejícími se vzestupnými cykly a vlnami. A samozřejmě také s účelem, proč by k této nestandardní situaci mělo dojít. Jen pro inspiraci nyní uvedu, že Ježíš Kristus, ale ne ten ukřižovaný, byl Vědomím inkarnovaným až z 12-té dimenzionální úrovně (HU-4)! Teď se ale vraťme k běžné situaci, kdy naprostá většina dnešních biologických těl je hostiteli Vědomí na úrovni Inkarnátů.
 
A nyní si představme, že všechny tyto energetické matrice DNA všech 1728 inkarnátů pouze jednoho Krista jsou "technicky" udržovány v analogické multi-planetární matrici DNA, potažmo v jakémsi propletenci morfogenetických planetárních polí všech, na evoluci se podílejících planetárních systémů. Můžeme si tak učinit pouze mlhavou představu o jakési ohromné pavučině-matrixu z nichž morfogenetické pole planety Tara, domovského místa Lidské rasy je pouze jednou systémovou částí tohoto vzájemně zcela propleteného ohromného spirituálního celku. A do této pavučiny, přišel katastrofální, zničující výbuch. Určitě si umíte představit, jak bylo část této pavučiny, toto planetární morfogenetické pole "roztrháno na kusy" a jak byly zpřetrhány jeho vazby na své okolí. Myslím, že není nutné si nějak složitě popisovat, co to vlastně znamenalo pro jednotlivé inkarnované členy Duchovních rodin, když takto násilně došlo k totální ztrátě vazeb mezi jednotlivými částmi inkarnovaných Vědomí (zejména taranských Duší) a ty tak přišly o svá vzájemná propojení a zkušenosti. Jednoduše řečeno to zastavilo možnost evolučního návratu, nádechu či vzestupu inkarnovaných částí Vědomí, protože byly ztraceny či dezintegrovány příslušnosti fragmentovaných částí Vědomí inkarnátů od svých Duší a Duší od svých Duchů. Prostě došlo k zpřetrhání vazeb mezi prvním a druhým a druhým a třetím evolučním patrem, čímž došlo k zastavení evolučního koloběhu. Tolikrát, na mnoha místech, správně uváděná Jednota lidského vědomí, byla hrubě porušena.
 
Tuto situaci bylo bezpodmínečně nutno řešit, neboť pro dezintegrované části Vědomí, tedy lidské inkarnáty, kteří zahynuli v okamžiku katastrofy Tary, to v podstatě znamenalo nejen okamžitou smrt fyzickou, ale potenciálně i smrt duchovní. Přemýšlením nad tehdy vzniklou situací si lze uvědomit složitost této situace, kdy tato dezintegrace se netýkala všech Duchovních rodin, a těch kterých se týkala se týkala v různé míře zasažení, podle aktuální inkarnační situace v okamžiku katastrofy na Taře. Bez dalšího komplikovaného výkladu si rovnou uveďme, že řešení vedoucí k nápravě a opětovné integraci fragmentovaných Vědomí do svých Duchovních rodin bylo nalezeno v podobě vytvoření kopie potřebné části taranského morfogenetického pole Duchovní kristovské rodiny, prostřednictvím které se mohly fragmentované a odloučené částí Vědomí (odpojené Duše) opětovně propojit se svojí Duchovní rodinou. Tato kopie taranského morfogenetického pole je v Pramenech pojmenována jakožto Sféra Amenti a bylo nutno ji umístit do prostředí nižšího evolučního patra HU-1 (tedy tam, kam propadly tyto katastrofou postižené, fragmentované části Vědomí), na s planetou Tara tam evolučně propojenou planetu, kterou byla a dodnes je naše současná adoptivní domovská planeta Země.
 
Vytvoření Sféry Amenti tak dalo naději na záchranu poškozených a dezintegrovaných kristovských Duchovních rodin rasy Turaneusiam-1, Strážců evoluce z planety Tara, prostřednictvím inkarnace fragmentovaných částí do prostředí planety Země a možnost v jejím prostředí uskutečnit potřebné opětovné propojení či reintegraci s vlastní Duchovní rodinou a následně se vrátit a zpětně vzestoupit na domovskou planetu Tara. Tato úloha se v Pramenech podrobně popisuje a je známá jako výše zmíněná a níže podrobněji popsaná Záchranná mise Amenti. A právě o ní si budeme povídat v další kapitole. Již nyní je dobré si ale uvědomit, že zastavení evolučního běhu v našem vesmíru, v důsledku katastrofy planety Tara, nemůže trvat věčně a dřív nebo později, s většími či menšími škodami bude muset být rozhřešeno.  

 
A abyste snad nenabyli nesprávný dojem, že se zde rozepisuji o věcech a tématech příliš vzdálených a odtažitých od problematiky současného moderního života v 21. století rovnou podotýkám, že dále diskutovaná Záchranná mise Amenti, coby primární příčina všeho dnes podstatného dění kolem nás, jde právě v našem období do svého závěrečného dramatického finále či rozhřešení, takže si asi umíte představit, jak významné období se dnes odehrává a o jak grandiózní a dlouhodobou akci (šachovou partii Soupeřů se Strážci) se jedná. A v této souvislosti Vás určitě mj. napadne i otázka - proč to trvá tak dlouho? Odpověď je jednoduchá, protože Soupeři do této Záchranné mise trvale zasahovali a dodnes zasahují s cílem zvítězit a znemožnit tak její úspěšné dokončení.

 
A nyní jedna kontrolní otázka pro tebe vážený čtenáři. Myslíš, že bys ty sám mohl být osamocenou a odloučenou jednotkou kristovského Vědomí, která dodnes nenašla spojení na svoji pravou Duchovní rodinu nebo možná patříš do jiné Duchovní rodiny - jak to cítíš? 

 
3. Záchranná mise Amenti

 
3.1 Příprava na Záchrannou misi Amenti, vznik pozemských genetických ras a 12-ti kmenů současného lidstva, 1.osídlení planety Země 

 
Po vymyšlení a vyprojektování Záchranné mise šlo o to, jak zabezpečit praktickou realizaci tohoto plánu, protože se vyskytlo mnoho těžkostí a problémů (o nichž si v této chvíli jen stěží můžeme udělat validní představu), jejichž řešení si vyžádalo velmi dlouhé období, které probíhalo v období před 550 až 250 miliony let, tj. prakticky po dobu 300 milionů let se pouze připravovala realizace Záchranná mise Amenti! A je to právě tato událost, která dala vzniknout bytosti, kterou dodnes na planetě Země známe jako humanoidního člověka, potažmo andělské kristovské lidstvo. Stručně si nyní vyjmenujme, co všechno klíčového museli Strážci - Palaidoriánci (organizátoři a administrátoři této mise) udělat v přípravném období, aby se vůbec mohl rozjet projekt Záchranné mise Amenti:

 

Obnovit základní životní funkce planety Tara po proběhnuvším kataklyzmatu.
Opravit poškozené morfogenetické pole planety Tara.


Připravit na Zemi samotné podmínky pro přijetí a stabilní umístění Sféry Amenti (urychlení její evoluce).
Vytvořit Sféru Amenti s tyto planety propojujícími časoprostorovými portály - tzv. Síněmi Amenti a nainstalovat je na planetu Země.


Vypořádat se ve válečných konfliktech s prvotními odpůrci Záchranné mise Amenti - operujícími zejména na Taře samotné, ale i na Zemi.


Vhodně ošetřit přerušení na Zemi probíhajícího evolučního procesu tehdejší tamější domovské civilizace.


Vytvořit nová vhodná biologická těla - rasy, do kterých by se mohly Propadlé duše inkarnovat/vtělovat, což vedlo ke vzniku 5-ti geneticky odlišných, rovněž androgynních andělských kristovských ras, v Pramenech pojmenovaných jako Turaneusiam-2 (T-2) a později ještě dalších dvou ras známých jako Polariánci a Hyperboreánci, jejichž úkolem bylo zajistit opravu a správnou evoluční návaznost na vyšší evoluční patro HU-3, se kterým koresponduje planeta se jménem Gaia (evolučně vyšší verze Země a Tary). Logika těchto více genetických ras spočívala v "různosti poškození" morfogenetického pole Propadlých duší (také se jim říká Ztracené duše) a tedy i potřebě primárně si opravovat různá energo-informační vlákna spirituální/světelné/kvantové/morfogenetické DNA. Těmito prvními pěti pozemskými humanoidními rasami T-2 kolektivně pojmenovanými jako tzv. Palaidoriánci byli tzv.:

 

 • Ur-Antriánci s hnědou kůží potomků, orientovaní na opravy 2.vlákna DNA
 • Breanoua s červenou kůží potomků, orientovaní na opravy 3.vlákna DNA
 • Hibiruánci s bílou kůží potomků, orientovaní na opravy 4.vlákna DNA
 • Melchizedekové se žlutou kůží potomků, orientovaní na opravy 5.vlákna DNA
 • Yunaseti s černou kůží potomků, orientovaní na opravy 6.vlákna DNA


kteří se začali inkarnovat na Zemi do 12-ti zeměpisných lokalit a tvořit tak 12 hlavních civilizací či kultur (kmenů), které korespondují se strukturou hlavních pozemských energetických míst - hvězdných portálů až dodnes. Ještě si poznamenejme, že v tradicích indiánských kmenů žijících na území Ameriky, jako byli např. Hopiové je období rozkvětu první lidské civilizace rasy T-1 na planetě Tara známo jako tzv. První svět. Pro znalce védské tradice by pak neměl být problém identifikovat si toto první období s příslušným věkem - tzv. Jugou, v tomto případě s tzv. Satja-Jugou neboli Zlatým věkem.

 
Jména a korespondující zeměpisné lokality těchto 12-ti prvotních lidských kmenů a jejich sídelních míst jsou tyto (poznamenejme, si že tyto názvy jsou uváděny v prvotním sémantickém jazyku lidské rasy, tzv. Anuházi jazyku a není bez významu, který kmen Vám, milí čtenáři, připadne sympatický):

 


3.2 Etapy Záchranné mise Amenti ukončené Elektrickými válkami

 
Odstartováním této první etapy Záchranné mise Amenti začíná nové civilizační období, které američtí indiáni znají jako tzv. Druhý svět (před 250 miliony až 25 miliony lety).

 
Toto období - tedy tzv. Druhý svět (Tréta-juga) - tak bylo prvním obdobím, v rámci kterého docházelo ke skutečným návratům/vzestoupením/reintegracím Propadlých duší z Alánie skrze inkarnaci do 12 pozemských kmenů ras T-2 a průchod časoprostorovým hvězdným komplexem ve Sféře Amenti (tzv. Síněmi Amenti - obsahovaly šest portálů do různých časů na planetě Tara) zpět na Taru (Gaiu) a tedy ke skutečné realizaci dohod sjednaných v rámci Úmluvy Palaidor. Toto prvotní osídlování planety Země je v Pramenech nazýváno První osídlení planety Země. Jednalo se o velmi dlouhé období cca 225 miliónů let, ve kterém evidentně došlo k zúročení 300 miliónů let dlouhých příprav na vlastní realizaci Záchranné mise Amenti.

 

Vlastní vzestupný mechanismus spočíval v jediném pozemském zrození Propadlé duše, která tak v průběhu jedné dlouhé inkarnace do vhodné rasy, mohla dosáhnout na kompletní reintegraci se svojí Duchovní rodinou a uskutečnit vzestup zpět na Taru.


V průběhu tohoto dlouhého období první etapy Záchranné mise a po mnoho generací takto vzestupovalo/reintegrovalo/vrátilo se na Taru velké množství Propadlých duší a můžeme tak toto období charakterizovat jako první velkou a úspěšnou vzestupnou vlnu Propadlých taranských Duší zpět ze Země na Taru. Aniž bych zacházel do dalších podrobností, pouze pro hlubší inspiraci doplním, že na reintegraci Propadlých duší z Tary se podílelo i ostatních 12 planet naší Sluneční soustavy v evolučním patře HU-1, kdy každá planeta obdržela svoji vlastní část poničeného morfogenetického pole Tary, tedy jakousi vlastní, planetární Sféru Amenti s analogickým záměrem a reintegračními mechanismy jako na Zemi. Pozemská část kopie morfogenetického pole Tary, složená z energií dimenzí 4, 5 a 6 se barevně projevuje mihotavým modrým odstínem a proto vešla ve známost jako tzv. Modrý plamen. V daleko pozdějších egyptských mystériích byl tento Modrý plamen Amenti znám jako tzv. Slonovinové brány, které pak v biblickém podání byly zmíněny jako tzv. Perlové brány nebe.

 
 Nicméně, v průběhu dlouhé doby provozu tohoto vzestupného mechanismu, dlouhého životního cyklu inkarnátů, genetických míšení apod. došlo postupně k tomu, k čemu asi dojít muselo a totiž k postupnému vibračnímu/energetickému snižovaní a tedy zhušťování a diferenciaci těl/nosičů Vědomí ve vazbě na emocionální, mentální a činnostní odchylky, do kterých se Propadlé duše rodily.

 

Na Zemi se tak postupně začali rodit lidé/inkarnáti se stále diferencovanější fyzickou strukturou mezi sebou a začalo tak docházet k diferenciaci inkarnujících se bytostí, s čímž narůstalo i jejich individualizované a soupeřící ego/sebevědomí, na úkor vědomí si své duchovní identity a spirituální jednoty. Jednodušeji řečeno, princip svobodné vůle, který v počátku neměl alternativu vůči snaze o vzestup, se postupně přesměrovával na jiné, méně úctyhodné cíle, což se v podobě zákonité karmické odezvy začalo projevovat v prodlužování doby a námahy potřebné k reintegraci fragmentovaných Vědomí taranských Duší. Na tomto, vzestup komplikujícím, procesu se ale mimo tyto vnitřní problémy podílely i další, postupně se vyskytnuvší destruktivní vnější okolnosti a události a jejich neblahé důsledky. I tak, tato dlouhá a úspěšná etapa Záchranné mise Amenti byla (na rozdíl od dvou dalších) ukončena přirozeným a Palaidoriánci organizovaně řízeným způsobem, do kterého destruktivní činnost Soupeřů ještě výrazněji nezasáhla. 

 
 A tak se na pozadí této úspěšné etapy provozu Záchranné mise Amenti začal připravovat nový vzestupný mechanismus, který řešil vznikající karmické komplikace v konkrétních situacích ještě nevzestoupených taranských Duší. Na scénu dějin tak přichází nová etapa Záchranné mise Amenti, která reaguje na vzniklou situaci zejména změnou vzestupného mechanismu. Tato etapa je v učeních původních indiánů známá jako tzv. Třetí svět (před 25 miliony až  5.5 miliony lety), svět kdy se na Zemi začaly rodit Propadlé duše z Alánie do nových typů humanoidních andělských ras - tentokrát v nám již mnohem bližší podobě fyzických jedinců polarizovaných do biologických forem mužů a žen. První osídlení tak pokračovalo, ale za pozměněných bio-regeneračních, potažmo vzestupných okolností.

 
 V období před 25 miliony let tak byla zahájena nová etapa Záchranné mise Amenti, kdy se na Zemi začaly inkarnovat ty Propadlé duše, kterým se nepodařilo vzestoupit v předchozím období. Propadlé duše se nyní nově musely na Zemi jednou inkarnovat a v posloupnosti 24 cyklů (po 2 x 12 cyklech), střídajících se prostřednictvím transmutace jednoho a téhož fyzického těla, dosáhnout na zkompletování si všech dezintegrovaných částí Vědomí a následně zrealizovat cílový vzestup domů na Taru (nebo výjimečně až na Gaiu do HU-3). Využívalo se zde té skutečnosti, že právě ve Sféře Amenti byly uloženy morfogenetické "výsledky reintegrační práce" předchozí etapy Záchranné mise Amenti - tedy dosavadního "defragmentačního/reintegračního" úsilí. Podle tohoto nového reinkarnačně/vzestupného vzorce se jelo až do období před 5.5 miliony lety, kdy toto období Prvního osídlení bylo neblaze, drasticky a násilně ukončeno a to tzv. Elektrickými válkami, trvajícími cca 900 let. Jak vidíme až doposud probíhala Záchranná mise Amenti v podstatě dle plánů a očekávání a bez větších destruktivních zásahů ze strany jejich odpůrců. Přitom je zřejmé, že tato nemohla probíhat bez pozornosti a nevole Soupeřů, tedy původců toho, že vůbec nějaká Záchranná mise musela být organizována - tedy rebelujících frakcí Anunnaků a jejich rodičů - Padlých andělských legií Annu-Elohimů.

 
3.3 Elektrické války - další globální katastrofa

 
V období před 5.5 miliony let začalo docházet k projevování se destruktivních důsledků z nežádoucích genetických/sexuálních křížení s postupně se infiltrujícími Extra Terrestrial mimozemskými vědomími z HU-1, což způsobilo morfogenetická poškození a vibrační pokles ras T-2, s tak nežádoucími výsledky, že v podstatě došlo ke ztrátě nesmrtelné podstaty T-2 ras, doprovázené neschopností jejich transmutace/transcendence a opětovného vzestoupení na Taru. Původci těchto mutací - příslušníci civilizace Sírianských Anunnaků z HU-2 a další ET-ové (příslušníci Belial agendy) chtěli těmito nežádoucími genetickými mutacemi zastavit úspěšně probíhající pozemský vývoj - evoluci - průběh Záchranné mise Amenti protože si (coby původci kataklyzma Tary) samozřejmě nepřáli, aby se lidstvo bylo schopno vracet zpět na Taru a opětovně se ujímat své role Strážců evoluce v našem vesmíru.

 

Dalším utajovaným důvodem byl jejich záměr, obsadit planetu Zemi sami pro sebe a lidstvo si zotročit a podrobit do role víceúčelových, výkonných a nevědomých otroků. Mimo tyto pozemské cíle však sledovali i další větší cíle a záměr opět dosáhnout nadvlády nad celým naším vesmírem/matrixem, zejména prostřednictvím kontroly komplexu pozemských hvězdných portálů. S tímto cílem rozpoutali tito Soupeři vůči Elohimům v patře HU-3, ale i dalším účastníkům Smlouvy Palaidor v jiných dimenzích a i proti lidem na Zemi skutečné válečné peklo. Tyto tzv. Elektrické války byly vedeny prostřednictvím tzv. čisté energie a boje prakticky probíhaly jak v biosféře planety Země, tak i v celé místní galaxii. V této další grandiózní interdimenzionální, galaktické válce byla nakonec zcela zničena celá tehdejší pozemská kultura (všech 12 kmenů T-2) a tím byla i násilně ukončena probíhající etapa Záchranné mise Amenti. Ti, kdo z pozemských lidí přežili a mohli, tak vzestoupili na Taru, přičemž ostatní, ti s neúplným morfogenetickým polem/odchylným genomem se již na Taru vrátit nemohli a museli čekat v tzv. mezi-zónách (což ovšem nelze trvale), mimo inkarnace na příští možné příležitosti.

 

Elektrické války a jejich důsledky se tak staly novým a kolosálním problémem nejen pro Záchrannou misi Amenti, ale i velkou prohrou lidstva, Strážců a národů Smaragdové úmluvy. Země se tak stala téměř beznadějným případem a tak opět musela zasáhnout vysoká Breneau inteligence z nejvyššího evolučního patra HU-5.

 
 Breneau tak sjednali nové podmínky pro evoluci Země, v rámci kterých bylo stanoveno, že lidská evoluce bude na Zemi pokračovat, ale za opět pozměněných podmínek. Tyto pozměněné podmínky reagovaly na znečištění lidského morfogenetického kódu, ke kterému došlo zejména v důsledku ET infiltrací a nežádoucích křížení ze strany Soupeřů (připomeňme, si že až v tomto období měli Soupeři šanci využít/zneužít tvůrčích sexuálních sil a energií v důsledku rozdělení lidského genomu do formy biologických mužů a žen). Zjednodušeně řečeno se opět zkomplikovala a prodloužila doba potřebná k vyčištění morfogenetického kódu, na blíže neurčený počet reinkarnačních cyklů. To prakticky odložilo dobu možného vzestupu/návratu Vědomí skrze tyto nové rasy do budoucnosti, čímž se zamýšlelo získat čas potřebný k vyčištění lidského genomu a zbavení se nežádoucích genetických hybridů a vetřelců. V tomto smyslu byly i nově geneticky zapečetěny/zašifrovány pozemské vzestupné časoprostorové portály ve Sféře Amenti - nám již známé Síně Amenti (tak, aby nikdo kdo nebude takto správně "geneticky vybaven", nebyl schopen vzestupu a využívání těchto časoprostorových portálů. Bohužel, tento nově zavedený, rasově-reinkarnační bezpečnostní mechanismus pro lidstvo znamenal to, že v jeho důsledku přišlo o svoji nesmrtelnost, tj. o schopnost vzestoupit/reintegrovat se prostřednictvím biologické transmutace a propříště mohlo vzestupu dosáhnout pouze skrze tento nově zavedený, vibračně řízený a cyklicky se opakující - tedy re-inkarnační posloupnostní mechanismus skrze jednotlivé rasy T-2, který ovšem znamenal nutnost biologického úmrtí inkarnátů ras T-2 a opětovného narození se do rasy další.

 

Opatření, šifra či pečeť, která takto dramaticky nahradila transmutační mechanismus mechanismem reinkarnačním, kdy blokace byly implementovány přímo do morfogenetiky lidských ras vešla ve známost jako tzv. Pečeť Amenti. Dalším destruktivním důsledkem Elektrických válek bylo to, že došlo k posunu zemských pólů a tedy i k poškození Planetární elektromagnetické mřížky, což mj. zapříčinilo rychlé ochlazení klimatu a následné zamrznutí Země a nástup první doby ledové. Toto rapidní zhoršení klimatických poměrů v důsledku poklesu zemské frekvence z důvodů odklizení Sféry Amenti dál měnilo poměry k horšímu až Zemi nakonec postihla i první celosvětová potopa (ze tří).

 

Další problém vznikl tehdy, když se ukázalo, že po tomto posunu elektromagnetické zemské mřížky poklesly vibrace/energie Země natolik, že v ní nebylo možné dál bezpečně držet Sféru Amenti a bylo nutno ji ze Země přestěhovat do bezpečí, někam jinam. S cílem vyhnout se jejímu zničení, tedy vyňali Strážcové-Elohimové Sféru Amenti z nestabilní a nízko vibrující Země a uložili ji na bezpečné místo do vyššího patra v HU-2/D4 kde ji opatřili ochranou, komunikaci v pásmu D4 blokující Pečetí Amenti, což prakticky znamenalo, že se stala nedostupnou pro Vědomí inkarnátů budoucích ras T-2 s velmi nežádoucími důsledky v přístupu těchto inkarnátů ke své rasové paměti. A protože se nedalo očekávat, že by nežádoucí vlivy ze strany Soupeřů vůči pozemskému lidstvu nově nastupujících ras nepokračovaly, bylo nutno nějak je ochránit před těmito vlivy, což bylo provedeno genetickou implementací dalšího frekvenčního bloku do těchto budoucích nových ras - tzv. Pečetí Palaidor, která však mj. přinesla i další devastující důsledky, které se s lidstvem ras T-2 táhnou až dodnes. Šlo o to, že do morfogenetiky těchto ras byly touto pečetí zaneseny umělé bloky mezi 2. a 3. čakrou, které tam jsou až do dnešních dnů. Tyto bloky však mj. přinesly oddělení součinnosti mezi emocionálním, mentálním a astrálním vědomím inkarnátů s následnou dezintegrací celé HU-1 osobnosti ve prospěch izolujícího D3 Ega.

 

A aby problémům nebylo konce, Elektrické války přinesly ještě jeden velmi neblahý globální důsledek. Šlo o to, že se (v podstatě vítězným) Soupeřům podařilo vytvořit vlastní verzi našeho vesmíru, v rámci kterého se však, zjednodušeně řečeně, evoluce neřídila Zákony Jednoty. V průběhu Elektrických válek tak tito Soupeři jakoby přetáhli (downloadovali) celé části našeho vesmíru do tohoto jejich nově vytvořeného evolučního prostředí - matrixu a podřídili si tamější běh událostí vlastním zájmům a kontrole. Tento jejich nově vytvořený matrix, který funguje na jiných frekvencích (a s jinými fázovými posuvy základních stavebních částic) a tedy i v jiných časových cyklech je navíc, obecně řečeno, reverzně polarizován oproti našemu originálnímu vesmíru, vešel ve známost jako tzv. Fantomový matrix a v průběhu dějin byl a je dodnes znám i pod takovými nábožensko-mytologickými názvy jako Peklo či Hádes. Do tohoto Fantomového matrixu se navíc Soupeřům podařilo vtáhnout i nemalou část morfogenetického pole Země (cca jednu třetinu!) a i jiných planet a tak proto, aby nedošlo k další progresi tohoto nežádoucího stahování Země do Fantomového matrixu, vytvořili Strážci-Elohimové další frekvenční blok, který oddělil oba dva sousedící matrixy/vesmíry od sebe. Tento frekvenční blok je v Pramenech nazýván jako tzv. Zeď v čase a později si povíme víc o tom, jak velké úsilí věnovali a věnují Soupeři tomu, aby v této Zdi v čase vytvořili díry/prostupy, prostřednictvím kterých by opětovně propojili události mezi těmito dvěma "světy" s cílem importovat k nám svoji technologii, ovládnout celý náš vesmír a vtáhnout jej do toho jejich Fantomového matrixu. Pro tvorbu správné představy si již nyní můžeme říct, že společenské poměry v jejich Fantomovém matrixu se řídí tím, co si v dnešní době modelujeme pod pojmem Nový jednotný světový řád.

 
  Ve svém výsledku tak tyto neutěšené poměry po Elektrických válkách znamenaly, že Duše inkarnující se do nových ras T-2 (v důsledku implementací Pečetí Palaidor a Amenti a Zdi v čase) v podstatě zapomněly na svoji minulost i reintegrační smysl svého pobytu na Zemi a Záchranné mise Amenti rovněž. A tak lidé rodící se v následujícím období, kteří si ve své morfogenetice nesli  Pečetě Amenti a Palaidor (byli opatřeni těmito implantáty) ztratili povědomost o své minulosti i o vzestupu coby smyslu svého života a museli začít reintegraci prostřednictvím reinkarnačních cyklů bez přímé mentální znalosti širšího kontextu celé problematiky a situace a to ještě bez možnosti dosáhnout na interdimenzionální komunikaci (alá channeling) s ostatními příslušníky/inkarnáty/Vědomími své Duchovní rodiny. A navíc snad ani pořádně nerozuměli sami sobě v důsledku dezintegrace jejich HU-1 osobnosti a zrodivšího se egoismu. V podstatě lidstvo po Elektrických válkách muselo začít od začátku a ocitlo se tak ve velmi nezáviděníhodné situaci s velkým handicapem oproti rasám svých Soupeřů.

 
Od doby po Elektrických válkách tak byl z výše uvedených důvodů v podstatě zastaven pozemský lidský vývoj a běh Záchranné mise Amenti a to po dobu cca 1.5 milionu let. Život na planetě sice probíhal, ale byl silně zakrnělý, individualistický a neefektivní a to až do té doby, než se frekvence planety pomalu zvedly natolik, aby bylo možné vrátit Sféru Amenti zpět na planetu Země a kdy do pozemského dění opět konstruktivně zasáhl jeden z významných Strážců-Palaidoriánců - tzv. Koncil ze Síria B. Bez jeho zásahu by Záchranná mise Amenti prakticky skončila částečným nezdarem a mnoho Propadlých taranských Duší by prakticky ztratilo šanci se opětovně reintegrovat a vrátit se domů ke své Duchovní rodině žijící na Taře. Nově organizované úsilí o oživení pozemské situace vyústilo v novou etapu Záchranné mise Amenti, v rámci které došlo před cca 4 miliony let k Druhému osídlení planety Země, ale již morfogenetickými pečetěmi "okleštěnými" fyzickými muži a ženami 12 kultur ras T-2. Než si povíme víc o této další etapě, zrekapitulujme si hlavní důsledky, které První osídlení ukončující Elektrické války přinesly:

 

 • Zánik geneticky prvních lidských pozemských civilizací původních ras T-2 Prvního osídlení a přerušení
 • Záchranné mise Amenti.
 • Nová blokační mutace morfogenetiky lidských ras T-2 pečetěmi Amenti a Palaidor a jejich mutace.
  Nahrazení vzestupného transmutačního mechanismu novým reinkarnačním mechanismem s nutným, postupným průchodem Propadlých duší skrze více ras T-2.
 • Nový, dlouhodobý, bio-regeneračně, reinkarnační mechanismus skrze nově okleštěné rasy zbavil tyto rasy schopnosti transmutace a zavedl princip biologického rození a smrti.
 • Nynětí Sféry Amenti z prostředí planety Země, její úschova do bezpečí a zapečetění D4 Pečetí Amenti.
 • Ztráta kolektivní (druhové) paměti nových lidských ras T-2 a jejich osobnostní dezintegrace směrem k individuálnímu, mentálnímu osamocení, zrod egoismu.
 • Kataklyzmatické změny na Zemi, posun magnetických pólů, nástup první doby ledové a první celosvětové potopy.
 • Vznik Fantomového matrixu, involučního vesmíru/matrixu Soupeřů.
 • Vytvoření ochranné a blokující frekvenční bariéry mezi Fantomovým matrixem a našim originálním vesmírem, tzv. Zdi v čase.


A je taky nutné si uvědomit, že prakticky všechny tyto výše uvedené destruktivní důsledky (s výjimkou situace kolem Sféry Amenti, která se ještě několikrát změnila) jsou ve hře do dnešních dnů. Nejsou to však ani zdaleka jediné neblahé důsledky, protože následující období přinesla mnohé další události a komplikace.

 
B. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

 

Technika na uvolnění zkrystalizovaných myšlenkových vzorců z osobního morfogenetického pole DNA a matrice buněčné paměti

 

Vážení čtenáři, dovoluji si Vám opětovně vsunout do naší historické rekapitulace článek, který z této řady vybočuje. Již mnohokrát jsme společně zkonstatovali, že není na co čekat a protože to je holý fakt, na nic nečekám. Poslední "hvězdičková kauza" nám všem názorně ukázala, co to je být podprahově závislý na svých osobních (nejen) karmických zátěžích. Jak si v jejich důsledku ani nejsme sami sobě schopni přiznat, pro druhé do očí bijící, rozpor mezi vlastními slovy a myšlenkami, natož činy. Dovoluji si Vám proto nabídnout jednu z dalších základních bio-regeneračních technik, které jsou vhodné k práci s těmito vlastními brzdami a závažími. Nechť Vám i Vašim bližním jsou k užitku a radosti.

Takže pojďme rovnou na to.

 
Přesunutím své pozornosti do nižších dimenzionálních pásem jsme schopni dosáhnout toho, abychom tímto způsobem uvolnili tam bytující morfogenetické pole nežádoucích myšlenkových vzorců. Tímto způsobem jsme schopni uvolnit tyto myšlenkové vzorce ze své buněčné paměti dřív, než dojde k jejich manifestaci/fyzickém D3 projevení se  v našem těle či okolní realitě. Když relaxujeme, tempa naší mentální pozornosti, srdečního tepu i dechu se snižují, nicméně naše Vědomí činí právě naopak, své tempo navyšuje a expanduje. A právě v tomto stavu, jsme schopni vědomě přenést své Vědomí do nižších dimenzionálních pásem, kde bytují nežádoucí myšlenkové vzorce a tyto ze svého morfogenetického pole (aury) odstranit. Jak na to?
 

Začínáme tím, že si vizualizujeme jak naše Vědomí prochází temným tunelem se světlem na svém konci. Jedná se o stejnou vizi, kterou všichni lidé zažívají ve chvílích své fyzické smrti. V této chvíli přesuneme své Vědomí do světla na konci tunelu, které se postupně promění v světelnou kouli, podobnou sálajícímu slunci.


Poznamenejme si, že temný tunel reprezentuje dimenzionální D4 pásmo a světlo na jeho konci frekvenční pásmo D5. Do této světelné koule zanoříme své Vědomí, čímž se s tímto světlem jakoby ztotožníme a toto je i to, co nás čeká při fyzické smrti. Nicméně my můžeme tuto skutečnost využít i během svého života a to pro celou řadu různých účelů, v tomto případě k rozpouštění nežádoucích energetických miasmů.


V okamžiku tohoto sjednocení se se světelnou koulí jsme dosáhli D5 vibrační úrovně svého Vědomí.


Nyní si vizualizujeme vlastní postavu, jak vstupuje do tohoto slunce až je jím zcela obklopena a snažíme se procítit, jak světlo tohoto slunce prostupuje každou naší tělesnou buňku a zanořuje se do její DNA. V důsledku tohoto jakoby prosvícení celého svého těla, si nyní vizualizujume celé své tělo, přičemž pozornost věnujeme na povrch vystupujícím odstínům a barvám jednotlivých částí těla. Temnější plochy reprezentují části těla, která vibrují na nižších frekvencích a jsou jakoby úložišti karmických matric a miasmů, jichž se hodláme zbavit.


Nyní přesuneme svoji pozornost do některé z těchto temnějších ploch a snažíme se procítit její myšlenkový obsah a emocionální náboj. Snažíme se dokázat si uvědomit rozdílnosti ve vibrační úrovni svého Vědomí mimo a uvnitř této temné části těla. Snažíme se sjednotit své Vědomí s touto temnou oblastí a následně vycítit její kvalitativní obsah, přijímáním případných myšlenek, obrazů či emocionálních nábojů, které vyzařuje.


Opět si poznamenejme, že ono sjednocení se s touto temnou oblastí reprezentuje sestup svého Vědomí z D5 pásma, skrze D4 pásmo do vibrační úrovně temné oblasti, ve které je myšlenkový vzorec, dle své vlastní povahy, usídlen. V této chvíli se dostáváme do pozice Tvůrce myšlenkového vzorce a tím máme příležitost jej změnit. Přestože současní lidé nejsou většinově schopni plně pracovat se svým D5 Vědomím, je důležité tuto techniku cvičit, protože tato úžasná schopnost přímo úměrně narůstá s četností jejího cvičení.

 

Snažíme se v tomto sjednocení i o vycítění tvaru a hranic myšlenkového vzorce a vyplnění tohoto objektu svým Vědomím, podobně jako bychom vyplňovali balónek vzduchem při jeho nafukování. Pouze, když takto vyplníme celý myšlenkový vzorec svým Vědomím, můžeme přistoupit k jeho změně.

 

K této změně budeme potřebovat světlo, které si k sobě přivoláme. Vizualizujeme si za tím účelem světelný proud v podobě paprsku, který vychází ze slunce umístěného nad aktuální pozicí našeho Vědomí. Nadechujeme tento světelný proud do svého Vědomí a prociťujeme, jak v jeho důsledku roste vibrační rychlost našeho Vědomí i myšlenkového vzorce, ve kterém je záměrně situováno. Vidíme, že temná oblast, kterou jsme v dané chvíli my sami se rozsvěcuje a prosvětluje. V tomto stahování světla do "sebe/temné oblasti" pokračujeme tak dlouho, dokud cítíme, že jím nejsme zcela naplněni. Přitom si všímáme případných zvukových efektů a pocitů, které se průběhu tohoto procesu účastní. Nakonec dosáhneme toho, že nežádoucí myšlenková struktura je naplněna maximem této UHF světelné energie, které je schopna pojmout.


Nyní si vizualizujeme, jak slunce nad námi sestupuje dolů do našeho Vědomí a temné oblasti myšlenkového vzorce. Ve chvíli, kdy slunce vstoupí do myšlenkové formy tato náhle exploduje a krystalická energetická substance, ze které bylo vytvořeno její morfogenetické pole se doslova jakoby vypaří. Tímto okamžikem tato myšlenková forma přestává existovat uvnitř našeho vlastního morfogenetického pole a dojde tak k jejímu uvolnění.


Poznamenejme si, že tímto energetickým procesem jsme vlastně provedli to, že světelnou a zvukovou energii D5 a D8 pásem, reprezentovanou sluncem a jeho světelným proudem jsme Vědomě použili jakoby k rozstřelení a následnému roztříštění myšlenkového vzorce podobně jako bychom zvukem roztříštili nějaký skleněný objekt. Tím jsem i zabránili tomu, aby se tento myšlenkový vzorec již nemohl manifestovat v našem těle a nebo okolní realitě (podílet se na holografické tvorbě reality). Tato exploze je ve skutečnosti výsledkem anihilačního procesu, kdy jsme skrze D5 a D8 ze slunce, způsobili setkání částicové a anti-částicové verze myšlenkového vzorce. Touto anihilací došlo ke vzniku výronu fotonové energie (v dimenzionálním pásmu likvidovaného myšlenkového vzorce), kterou použijeme v další, závěrečné části této techniky.

 

Na závěr této techniky zaměříme svoji pozornost na slunce, jehož světelný proud zapříčinil explozi nežádoucího myšlenkového vzorce. Vizualizujeme si, jak výron fotonové energie, který vznikl v okamžiku exploze myšlenkové formy prostupuje všemi tělesnými buňkami temné oblasti, ve které se likvidovaný myšlenkový vzorec nacházel a vyplňuje ji touto fotonovou radiací. Snažíme se vycítit tuto čistící energii, přičemž naše citlivost na ni bude stoupat úměrně tomu, jak usilovně budeme tuto techniku praktikovat. Dále si vizualizujeme, jak tato fotonická energie prostupuje naše tělo a vstupuje do DNA všech buněk, přičemž tuto infuzi doplňujeme mentálním záměrem, aby tělo využilo tuto energii k urychlení bio-regenerace DNA pod přímým vedením naší Duševní identity (Duše). Vizualizujeme si, jak tato energie prostupuje dvojšroubovicové DNA řetězce a rekonstruuje tam uspořádání jejich vazeb. Techniku uzavřeme tím, že si vizualizujeme, jak se naše Vědomí vrací do slunce a dál, skrze temný tunel zpět do D3 běžného vědomí. Na závěr samozřejmě poděkujeme.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1