Interpretace pravdivé historie a údělu lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022.

 

Dejme se tedy nyní již bez dalšího zdržování do práce. A začněme na samém začátku, tedy událostí konvenčně známou jakožto tzv. Velký třesk.

 

 
1. Hlavní události odehrávající se před zrozením lidstva

 

1.1 Vznik našeho vesmíru neboli tzv. Velký třesk

 
Na rozdíl od konvenčního přístupu k výkladu vzniku našeho vesmíru, hovoří Prameny zcela odlišně. V období před 950 miliardami let došlo k vytvoření toho, co dnes považujeme za náš vesmír. Tento výtvor nebo stvoření, chcete-li bylo výsledkem vědomé činnosti Centrálního zdroje v Procesu tvoření. Takto vzniklý vesmír není jediný svého druhu, ale nás zajímá z toho důvodu, že pro lidstvo znamená něco jako rodiště pro člověka. Prostě lidstvo se v tomto vesmíru narodilo. Narodilo se ale daleko později než vznikl vesmír a předtím, než se narodilo se odehrála celá řada událostí, které se postupně staly i příčinou toho, že lidstvo spatřilo světlo světa. Než si však řekneme něco bližšího k tomuto početí, musíme se ještě na chvíli zastavit u okolností samotného vzniku našeho vesmíru. K tomu chci říci asi tolik, Prameny popisují Proces tvoření Centrálního zdroje jako energetickou emanaci sama sebe v podobě individualizovaných, jedinečně signovaných (podepsaných) částí energie, které se metaforicky řečeno chovají či mají chovat jako vzduch v procesu dýchání. Tedy s výdechem ze systému vystupují a s nádechem se zas vracejí. Nad "bohulibým" smyslem tohoto "centrálního/božího dýchání" si již každý můžeme popřemýšlet sám. Tyto individualizované části energie, jsou rovněž nadány oním "dýchavičným" procesem tvoření, takže si můžeme představit, jak postupně roste posloupnost menších a od Centrálního zdroje vzdálenějších částí energie a s nimi i složitější koloběhy jejich vzájemně svázaných časových cyklů výdechu/výstupu a nádech/návratu. Pokud si doplníme tuto představu o to, že emanace prvních částí božské energie byly tak velké, že by vydaly na celé galaxie či vesmíry, blížíme se k reálné představě toho, že individualizované bytosti patří až mezi ty naposledy vzniklé a nejmenší božské energetické částice. A když si tuto představu ještě doplníme o poznatek, že tyto jednotlivé energetické části jsou anatomicky utvářeny na opakující se holografické či fraktálové architektuře (která do svých derivátů replikuje samu sebe - tedy svoji signaturu), tak se nám již naskýtá příležitost ukázat si takovou posloupnost dýchajících, tvořících a tedy nutně "živých", na sobě vzájemně závislých, energetických částí v této zjednodušené, strukturálně hierarchické podobě: Centrální zdroj, prvotní kvazi-energetické pole, vesmíry, galaxie, hvězdné systémy, hvězdy, planety, nehmotné bytosti, hmotné bytosti. Prameny tento Proces tvoření Centrálního zdroje precizují, takže je pro oslovené zájemce k dispozici poměrně podrobná a precizovaná verze výše naznačeného holografického konceptu tvoření.

 
V této chvíli se vrátíme k našemu vesmíru, který již nyní vidíme správně zasazený do posloupnosti Božského Procesu tvoření kdesi doprostřed a můžeme si představit, jak se v něm narodily/objevily/manifestovaly ohromné části vědomé, tedy inteligentní energie, které se jednou, při svém návratu, opět stanou součástí svých tvůrců/rodičů tedy našeho vesmíru. A tyto vědomé inteligentní části energie tak svým vznikem ale získaly i prostor pro vlastní sebevyjádření a získání škály poznatků, pročež samy "dýchly" a stvořily nehmotné bytosti a dílčí regiony ve vesmíru potřebné pro jejich účinkování (říkejme jim zkráceně třeba galaxie). A tyto nehmotné bytosti posléze rovněž "dýchly" a stvořily bytosti hmotné a další menší dílčí regiony ve své galaxii potřebné pro jejich účinkování (říkejme jim zkráceně třeba hvězdné systémy). A tyto již hmotné bytosti posléze rovněž "dýchly" a stvořily bytosti ještě hmotnější a další, ještě menší dílčí sub-regiony v svém hvězdném systému potřebné pro jejich účinkování a jim říkejme zkráceně planety.

 
Pokud se nyní nad tímto modelem zamyslíme, uvědomíme si, že v sobě obsahuje univerzální princip, který spočívá v tom, že je nezbytné zajistit to, aby se "vydechnuté části energie" po jakési kružnici či spirále vrátily opět zpět ke svému tvůrci a opětovně se s ním sloučily/sjednotily. Tomuto univerzálnímu principu, který "zařizuje" správný směr hybného momentu tohoto "dýchajícího" koloběhu, tomu říkejme evoluční tah. Jenže co se stane v případě, když se nějaká individualizovaná část prostě vrátit ke svému tvůrci/rodiči prostě nechce či to odmítne, je to vůbec možné ? Jinými slovy co nastane, když se neřídí oněmi univerzálními zákony, které ono opětovné sjednocení se podmiňují ? Pro zodpovězení této otázky je potřeba vědět, že v Procesu tvoření mohou vznikat individualizované části energie ve dvou principielně různých modifikacích. Jedna modifikace je a druhá není vybavena schopností, kterou známe jako Svobodná vůle. Ty části, které nejsou touto schopností vybaveny, nemají principielně vůbec možnost odmítnout či nechtít se opětovně sjednotit se svými tvůrci, tam je to jasné, síla vdechujícího evolučního tahu si je prostě přitáhne a reintegruje. Složitější a zajímavější to je u těch individualizovaných částí, které Svobodnou vůli vybaveny jsou. Jak je zde ošetřena (tvůrci těchto subčástí - každá část je subčástí jiné, systémově výš stojící části - to neztrácejme ze zřetele) tato nevůle se vrátit ? Tvůrci částí vybavených Svobodnou vůlí tuto eventualitu vyřešili dvěma principy. Prvním je Princip karmy a druhým je Princip dohledu. Karmický princip je niterným odrazem principu a smyslu Svobodné vůle, tedy toho, proč vůbec byl tento princip uveden v existenci. Kdo nechce nemusí - budiž, vyzkoušíme to, ale tento postoj se v čase vyvíjí a proto je nezbytné monitorovat důsledky činnosti těch, kteří odmítnou respektovat Univerzální zákony Jednoty. Jednak proto, aby nenapáchali víc škod než jsou kdy schopni odčinit a jednak proto, aby vrátili energii těm, kterým ji v důsledku své úkorné činnosti odebrali. Na druhý zmíněný Princip dohledu je užitečné se dívat jako na bezpečnostní pojistku ze strany tvůrců/rodičů, kdy tito si samozřejmě jsou principielně vědomi toho, že jejich "ratolesti" jednak mohou napáchat mnoho škod, za které nesou svoji karmickou odpovědnost a druhak si sami přejí, aby se tyto jejich "nezbedné, ale milované dětičky" dříve či později Svobodně rozhodly pro návrat, nechtějí-li se sami vrátit/integrovat ke svým Tvůrcům nepoškozeni a nekompletní. Přičemž jak již víme, čas není nekonečný, ale cykluje a v určitém okamžiku může dojít do stavu, kdy již nic nelze odložit na příště, protože nadřazený cyklus není svázán s Tvůrci vybavenými Svobodnou vůlí a tak výjimky nelze vyjednat. Proto si Tvůrci těchto systémů vybavených Svobodnou vůlí, dosazují do těchto svých systémů jakési své Strážce evoluce, kteří se starají o to, aby se činnost v těchto systémech nedostala do takových excesů, kdy by těmto Tvůrcům nezbylo, než jakoby doplatit na činnost svých, Svobodnou vůlí vybavených potomků a sami se tak reintegrovat v energeticky neúplném, jakoby zmrzačeném stavu. A teď si uvědomme, že ne náhodou používám rodinné pojmy. Představte si, že Vaše rodina se navždy stěhuje, ale jeden milovaný člen to nezvládá a vypadá to, že nebude schopen odjet s Vámi. Jak byste na tuto situace reagovali ?


A nyní se vraťme zpět k našemu vesmíru s tím, že v něm byl vytvořen prostor pro činnost individualizovaných částí, vybavených Svobodnou vůlí. A tyto části, v podobě tří nehmotných kolektivů vědomí, tvoří východisko pro smysl vzniku a veškeré následné dění v našem vesmíru, kdy se na samém začátku domluvili na společné koexistence svých různých typů stvořených dětí a jejich mírovém soužití, tj. toho, zda se jim podaří Svobodně si zvolit návrat ke svým tvůrcům/rodičům či nikoliv. V našem vesmíru tak vznikají první uskupení víceméně jemnohmotných kolektivů na různých morfogenetických základech, které se tak stávají prostředkem k dílčím inkarnacím svých tvůrců/rodičů a tím i prostředkem k prožití zkušeností z tohoto typu evolučního cyklu/experimentu.


A o tom, jak tato koexistence probíhala a v jakém vztahu k ní je náš dnešek, tak o tom si budeme povídat v následující části.

 
1.2 Vznik a prvotní osídlení našeho vesmíru

 
 Než se budeme věnovat událostní lince našeho příběhu, je nezbytné si říci ještě několik slov ke struktuře a osídlení našeho vesmíru. Tato struktura jak je asi zřejmé, koresponduje s jednotlivými Tvůrčími procesy a tak na ni můžeme nahlížet jako na jakési samostatné časoprostorové sféry, v rámci nichž se odvíjí událostní evoluční linka aktivit a činnosti v nich operujících částí vědomí, tedy duchovních energetických kolektivů, rodin a bytostí. Z tohoto úhlu pojetí je vhodné, modelovat si náš vesmír do podoby pětiposchoďové budovy, přičemž každé z poschodí či galaxie je tvořeno třemi samostatnými odděleními či hvězdnými systémy. Lze si tak představit celou budovu jako jakousi prostorovou 15-prvkovou kompozici, kdy v pátém, nejvyšším patře přebývají tři primární nehmotné kolektivy vědomí (13-15 oddělení) a v patrech nižších pak jejich děti. Toto "nejvyšší patro" našeho vesmíru je v Pramenech pojmenováno jakožto Pás Orionu a ony tři kolektivy jako Rishi - Breneau. V 15-tém patře pak vznikl tzv. Smaragdový řád Breneau, v 14-tém patře tzv. Ametystový řád Breneau a v 13-tém patře tzv. Zlatý řád Breneau. Společně se nazývají Rishiové. Těchto pět jednotlivých pater tvoří každé jedno třídimenzionální evoluční prostředí a je v Pramenech pojmenováno jako tzv. Harmonické universum, zkráceně HU-5 až HU-1.V tomto okamžiku je nezbytné ještě zmínit, že k časoprostorovému pohybu mezi jednotlivými patry a odděleními slouží systém tzv. Hvězdných bran, které jsou lokalizovány na konkrétních kosmických tělesech v jednotlivých patrech a dimenzích. Vesmírný provoz těchto Hvězdných bran pak "hlídají" Strážci evoluce, kteří tak korespondují s civilizací, která má to které kosmické těleso, na kterém je umístěna některá z Hvězdných bran, za svoji domovskou planetu. Pro názornost si uveďme grafickou podobu této naší budovy, respektive prvních čtyřech pater. Páté patro je patro specifické a slouží k propojení s dalšími budovami - sousedními vesmíry.

 
 

 

12-ti prvková fraktálová architektura dimenzionálního Vesmíru

 
Pro přesnost si jen řekněme, že celá naše 15-ti poschoďová budova je obklopena ještě vyššími evolučními prostředími, podobně jako je skutečná budova obklopena svým venkovním okolím. Toto okolí však již nevytváří trojdimenzionální časoprostorová patra, pouze jakoby "produkuje" tři primární energetické napájení jednotlivých 15-ti poschoďových vesmírů. Podrobnější popis těchto a vyšších úrovní je k dispozici, ale již překračuje rámec tohoto našeho materiálu. Jen si tedy uveďme, že tyto tři nesmrtelné, nehmotné a beztvaré inteligence bytující v těchto úrovních jsou v pramenech nazývány Univerzální trojicí (Otec, Matka (nikoliv Syn) a Duch svatý) nebo kolektivy Yanas a nad nimi ještě výše stojící Centrální zdroj je nazýván Yunasai. Nyní se však vraťme k našemu 15-ti úrovňovému vesmíru a udělejme si o něm přiměřenou představu - viz.obrázek níž.

 

 

Co je důležité zmínit je skutečnost, že takto chápaný vesmír není jediným svého druhu, ale těchto vesmírů (budov) existuje opět ve fraktálové kompozici víc. Souvisí to s koncepty jako částicový a antičásticový (paralelní, jin-jang) vesmír, časové evoluční cykly apod., tedy s pojmy, které přesahují rámec našeho textu, ale inspirovaným zájemcům jsou k dispozici. Pro naše účely bude nyní stačit, že víme, že náš výklad se týká jen jednoho konkrétního vesmíru - časového matrixu a to toho, ve kterém se nyní aktuálně svým vědomím pohybujeme a který je v Pramenech znám jako Univerzální Veca vesmír. Tento jeden Veca vesmír (který je sám o sobě jedním z více vesmírů) se skládá ze čtyř kvadrantů, přičemž výš uvedené schématické obrázky představují právě tento jeden kvadrant, náš aktuální vesmír, evoluční prostředí lidské rasy či jeviště našeho příběhu. Jen pro inspiraci ještě uvedu, že tyto čtyři "vajíčka" jsou kompozičně propojeny skrze tři své nejvyšší dimenze do podoby kříže a takto vytvořená sdílená oblast je známá jako tzv. Vnitřní Ecka vesmír. Čtyři vesmíry (dva a dva) pak existují z důvodů archetypálního, duálního, cirkulačního koloběhu "napájecí" energie (nádech a výdech) a ty dvě dvojice jsou tím, čemu se v tradiční esoterice říká nižší a vyšší nebe. Ale nyní se již opět vraťme k původní ose našeho příběhu.

 
Jak jsme si již řekli, na počátku výstavby naší budovy stála dohoda ohledně jeho společného a konsensuálního využívání jejími staviteli - tvůrci. V rámci této etapy dění tak každý z našich tří primárních kolektivů přistoupil k tomu, že dal vzniknout svým prvním dětem vybaveným Svobodnou vůlí a jimi zabydleli nižší, čtvrté patro našeho vesmír a tedy tamější 10-12 oddělení. Pro zjednodušení popisu budeme nadále jednotlivým oddělením našeho vesmíru říkat Dimenze, kdy součinnost tří těchto dimenzí vytváří obyvatelný tří-prostorový environment (x,y,z). Všechny tyto tři zakladatelské kolektivy posléze daly vzniknout a tedy založily další, Svobodnou vůlí vybavené kolektivy, které postupně zabydlily nižší patra našeho vesmíru a účastnily se společného provozu. Jen pro představu - tyto tři Zakladatelské kristovské kolektivy bytují v nehmotné formě jakoby živého, tekutého světla. Za zmínku jistě stojí i název zmíněné výchozí mírové evoluční smlouvy, který je v Pramenech uváděna jako tzv. Smaragdová úmluva. Rovněž si uveďme, že čtvrté patro, které obývají Zakladatelské kolektivy tzv. Císařství Paladia, koresponduje s Hvězdným systémem Lyry s následujícími centry - 12-té oddělení s centrem známým jako Aramaténa, 11-té oddělení s centrem známým jako Aveyona a 10-té oddělení s centrem známým jako Vega. Smaragdový řád Breneau pak na Aramaténě v 12D dal vzniknout dvěma rasám bytostí, které vešly ve známost jako Elohei-Elohim (suchozemská humanoidní rasa) a Anyu (vodní rasa), Ametystový řád Breneau pak na Aveyonu v 11D dal vzniknout rase, které vešla ve známost jako Bra-ha-Rama (také nazývaná jako Inyu či Pegasus) a Zlatý řád Breneau v 10D dal vzniknout rase, která vešla známost jako Serafei-Serafim (sauří rasa schopna létání). V rámci jednotlivých hlavních Zakladatelských ras pak postupně vznikaly různé genetické verze jednotlivých kolektivů a jejich korespondence na hvězdné systémy a planety, které se tak staly jejich domovskými místy v evolučním cyklu tohoto vesmíru. Jedni vznikli dříve než druzí, jiní s jinými přednostmi než další. Zde si můžeme docela dobře představit tu tvůrčí aktivitu a pestrost ale i to, proč a jak mohla napadnout jistého pana Darwina jeho evoluční teorie o vývoji druhů. Jen s tou spontánností a samospádem se jaksi netrefil. Než budeme pokračovat, udělejme si ještě pro přehlednost jednoduchou tabulku, kterou si budeme postupně v našem výkladu rozšiřovat.

 


Jestliže náš vesmír vznikl v období před 950 miliardami let, potom výše uvedená tvorba ras a následná koexistence a společný pobyt v našem modelovém domě fungovaly až do období před 250 miliardami let, tedy celých 700 miliard let se náš vesmír nacházel v mírovém stavu a vše probíhalo dle Smaragdové úmluvy. Nicméně v období před 250 miliardami let bylo za blíže nespecifikovaných okolností toto období ukončeno a došlo k eskalaci neshod, které jsou v Pramenech pojmenovány jako tzv. Andělské války. Tyto války se rozhořely na velmi dlouhou dobu a probíhaly od období před 250 miliardami let až do období před 570 miliony let, tedy neskutečně dlouho - prakticky zhruba téměř celých 250 miliard let ! Jen si připomeňme, že v těchto více než pradávných dobách, ještě něco takového jako lidská bytost, tak jak ji známe dnes ještě zdaleka neexistovala. Ale o tom si budeme povídat až za chvíli. Nyní se pojďme říci něco bližšího k onomu prvnímu globálnímu konfliktu v našem vesmíru - Andělským válkám.

 
1.3 Andělské války (před 250 miliardami až 570 miliony let)

 
Na počátku problémů se jako první "odklonila či odštěpila" od Smaragdové úmluvy část kolektivu Zlatého řádu Serafei-Serafim - a to konkrétně reptiliánská rasa Omikron z Vegy a posléze i jejich "děti" - tzv. Drakoniánci z hvězdného systému Orionu. Tito následně vešli ve známost jako tzv. Padlí Serafíni. Prakticky současně část hybridního kolektivu Smaragdového řádu a Ametystového řádu - rasa Anyu z Aveyonu požádala, aby směla Padlé Serafíny řekněme zpacifikovat. Jejich žádost však byla zamítnuta (Yanas a dalšími z HU-5) na což však tito reagovali svévolí a bez "požehnání" se do tohoto svého záměru pustili. Konečným výsledkem tohoto rozhodnutí a bitev z něj pramenících však nebylo dosažení pacifikace Padlých Serafínů ale naopak, zničení klíčové Hvězdné brány v D12 na Aramaténě. V tomto okamžiku je potřeba si uvědomit, že Hvězdná brána na Aramaténě v D12 byla centrem bojů právě proto, že hrála a hraje strategickou roli ústředního propojovacího místa pro pohyb mezi čtvrtým a pátým patrem našeho vesmíru, tedy mezi HU-4 a HU-5 a tudíž ten, kdo má pod kontrolou ze strany HU-4 tuto bránu, může tím blokovat případnou podporu ze strany HU-5. Zničení této D12 Hvězdné brány v těchto Andělských válkách se stalo známým jako tzv. "Původní - originální hřích andělských ras (dědičný hřích)". Tato kritická událost, kdy se HU-5 stal prakticky odpojen a odříznut od HU-1 až HU-4 ve svých důsledcích znamenala, že se v našem vesmíru zastavil evoluční pohyb vracejícím se směrem nahoru (nádechy) a to nejméně do té doby, než se dala Hvězdná brána D12 do pořádku. Tato oprava se však stala předmětem následného vleklého soupeření a válek, protože ten kdo měl kontrolu nad provozem či neprovozem této brány, měl kontrolu nad evolučním děním v HU-4 až HU-1 a vlivem - nevlivem z HU-5 na něj. Padlé rasy by tak ovládnutím této brány dosáhly toho, že do nižších evolučních pater HU-1 až HU-4 by nebylo možno dostat ochranný (Božský) vliv z patra nejvyššího HU-5 a tím by ovládly veškeré dění v našem vesmíru.

V průběhu těchto válek tak postupně došlo k jakési výchozí a primární diverzifikaci bojujících stran na Zákon Jednoty ctící a Zákon Jednoty nectící skupiny z různých ras a kolektivů. K Padlým serafinům se v průběhu střetů přiřadily i rebelující skupiny z rasy Anyu ze Smaragdového řádu Breneau, kteří přijali nové jméno Annu a dali tak vzniknout Padlým andělským legiím známým jako Annu-Elohimové. A byli to právě tito Padlí Annu-Elohimové, kteří si později, pro další boje o nadvládu nad celým naším vesmírem vytvořili vlastní novou rasu - tzv. Síriánské Anunnaki - o nichž si ale budeme povídat až později.


Na začátku válečného období, za účelem zvýšení bezpečnosti v komplikujícím se vesmíru, vytvořily výše uvedené Breneau kolektivy z HU-5 novou genetickou rasu Strážců evoluce, známou jako tzv. Azurité, kterou pověřili dohledem nad celým komplexem Hvězdných bran. Azurité byli přímo podřízeni pod kolektiv Elohei-Elohimů ze Smaragdového řádu Breneau v D12 a rovněž měli přímé napojení na kolektivy Yanas a řády Rishi-Breneau v HU-5. A byli to právě Azurité, kteří po celou dobu průběhu Andělských válek, tedy po dobu neskutečných téměř 250 miliard, dokázali ochránit Aramaténu před konečným dobytím ze strany Padlých andělských legií a právě naopak, sami opravit její poničenou Hvězdnou bránu. Tím se jim podařilo přivézt do HU-4 až HU-1 přímou pomoc z HU-5, což přineslo ukončení Andělských válek a posléze i uzavření druhé verze mírové Smaragdové úmluvy a to v období před 570 miliony lety. V rámci této druhé verze Smaragdové smlouvy, mnoho padlých kolektivů obnovilo mírové soužití a spolupráci a přistoupilo na spolupracující bázi pod vedením tří primárních Rishi-Breneau kolektivů z HU-5. Těm z padlých ras, které na mírové podmínky a Zákony Jednoty opětovně přistoupily, bylo za pomoci Azuritů postupně umožněno "pracovat na své karmě" a následně se vrátit k možnosti své evoluční reintegrace. Nicméně poražené rebelující strany z Andělských válek - Annu–Elohimové - Padlé andělské legie i Drakoniánci - Padlí Serafíni sice ustoupili do pozadí, ale svých plánů na uchvácení nadvlády nad celým naším Vesmírem se nevzdali. V době po ukončení Andělských válek byla založena i velká tzv.služební organizace IAFW - Inter-dimensional Association of Free Worlds - Interdimenzionální asociace svobodných světů, která měla za úkol dohlížet nad dalším vývojem událostí a zejména kontrolovat činnost Padlých Annu–Elohimů a Drakoniánců s cílem nepřipustit vznik dalšího velkého konfliktu. Bohužel tak úplně dobře se jim to nepodařilo. Pojďme si nyní říci, co se stalo dál, když už to vypadalo, že vše se v dobré obrátilo.

 
1.4 Evoluční vzestup Azuritů a prvotní vznik andělských humanoidních ras - lidstva (před 568 miliony lety)

 
Rozhodující událostí mírového období po ukončení Andělských válek se stalo rozhodnutí o "výměně stráží" na postu Strážců evoluce v našem Vesmíru. Azurité, kteří tuto roli úspěšně plnili po dobu cca 250 miliard let, dosáhli na svůj další evoluční stupeň a tak bylo potřeba tuto roli někomu předat. Sami Azurité se přitom pro svoji další evoluční cestu přesunuli na Sírius B.


S tímto účelem kolektivy Rishi-Breneau za součinnosti samotných Azuritů, vytvořili novou a opět perfektní (podobně jako Azurité) biologickou genetickou linií humanoidních bytostí. Tato nově založená rasa Strážců byla vytvořena v období před 568 miliony let a to genetickou kombinací DNA matric Elohei-Elohimů, Serafei-Serafimů a malým příspěvkem od Bra-ha-Rama a předchozími Strážci - Azurity a vešla ve známost pod jménem Orafimové. Orafimové se později stali rodičovskou rasou andělských, humanoidních, androgynních 12-ti ras výchozí genetické linie současného lidstva - tzv. mistrovské rasy Turaneusiam-1 (T-1) - jsou to tedy něco jako naši pra-pra-pra-předci. Ale o tom až později. Nyní si jen vyjmenujme názvy dvanácti andělských ras, které se geneticky podílely (každá svým nejsilnějším vláknem) na tvorbě této nové 13. mistrovské andělské rasy, přičemž všichni inkarnáti ras andělského kristovského lidstva mají dodnes své napojení na jednu z těchto primárních andělských sub-ras:

 

 1.  Bra-ha-man
 2.  Dhr-ah-men
 3.  Atoni
 4.  Trin-i-ten
 5.  Azurtan
 6.   Celtos
 7.  Addami
 8.  Yutarans
 9.  Luri
 10.  Cerrasz
 11.  Nezack-tai
 12.  Melchizedakz

 
Této "výměny stráží" v podobě nové rasy Strážců evoluce využili, na svoji příležitost čekající Padlí Annu-Elohimové a jako odpověď na toto vytvoření nové rasy strážců - Orafimů, rovněž vytvořili vlastní novou rasu svých potomků - Padlých andělů s vysoce geneticky pokročilou biologickou formou s domovským umístěním v HU-4/D11. Tato nová rasa Padlých andělů (pokročilé humanoidní biologické formy) byla pojmenována Anunnaki, čímž bylo vyjádřeno a je myšleno: Pomsta Annů. Jejich účelem i údělem současně bylo pokračovat v bojích a zničit novou rasu Strážců - Orafimy včetně jejich předchůdců - genetickou biologickou linii Azuritů, převzít jejich agendu správců a dozorců nad provozem Komplexu hvězdných bran a tím dosáhnout konečného cíle - nadvlády nad celým naším vesmírem pro sebe a své stvořitele/rodiče - Annu-Elohim Padlé andělské legie a zavést v něm vlastní řád, neakceptující Zákony Jednoty. Různí stoupenci této strategie později vešli ve známost jako tzv. Synové Belialu a jejich protilidské snahy a úsilí je dnes známo jako tzv. Belial agenda. V období před 568 miliony lety tak začala další kapitola střetů, která se však již víc odvíjí mezi nově vzniknuvšími a o evoluční patro níž operujícími rasami Anunnaků a Orafimů. Anunnakové rovněž přinášejí do těchto střetů novou strategii umožňující jim jejich rasová podobnost s humanoidními Orafimy, kterou byla infiltrace do vládnoucích kruhů, převzetí otěží a následná zrada. Tato strategie přinesla své výsledky již po "pouhých" 8 milionech letech, kdy v období před 560 miliony lety se Anunnakům podařilo Orafimy porazit. Jejich roli Strážců evoluce tak převzala výše zmíněná další, evolučně pozdější kristovská humanoidní rasa Turaneusiam-1, která měla své domovské místo už v "jen" ve druhém patře HU-2 našeho vesmíru na planetě jménem Tara. Rovněž se ukázalo, že Padlí Annu-Elohimové to se svojí snahou o ovládnutí dění v celém našem vesmíru skutečně myslí vážně a proto byla v rámci velké IAFW vytvořena menší specializovaná výkonná organizaci, která by byla schopná operativně zasahovat všude, kde to bylo potřeba. Tato jakoby Delta force IAWF je známá jako tzv. Aliance Strážců (Guardian Aliance - dále jen GA) a je aktivní dodnes. Jejím úkolem bylo a je to, aby se jednou provždy zamezilo podobným tragédiím kosmického rozsahu jako byly Andělské války či zničení rasy Orafimů. Avšak ani tato organizace nakonec nedokázala zabránit další prohře v bitvě, ve které byli Anunnakové opět úspěšní, tentokrát v boji proti Strážcům z planety Tara - humanoidní rase Turaneusiam-1. Rase, která byla přímým genetickým předkem současného lidstva.

 
Tato další, pro lidstvo gigantická prohra se odehrála před 550 miliony lety, kdy opět, zejména prostřednictví strategie infiltrace mezi elitu a následné zrady, Anunnakové postupně znesvářili a rozvrátili mírumilovné poměry na domovské planetě Tara a přivedli ji ke gigantické katastrofě. V podstatě takovýmito podvratnými technikami postupně dosáhli rozštěpení původně jednotné civilizace T-1 (princip rozděl a panuj) do dvou znesvářených skupin Alaniánců a Lumiánců (Adam Kadmon/Abel versus Beli Kudyem/geneticky signovaný Kain), jejichž spor nakonec vyústil v celoplanetární katastrofu. A je to právě toto kataklyzma, které je primární příčinou situace, ve které se nachází dnešní lidstvo na planetě Země. Dnešní lidstvo touto katastrofou přišlo o svůj nativní domov i příslušnost k Strážcům evoluce, došlo k roztříštění jeho kolektivní morfogenetické matrice i poškození morfogenetické matrice jejich domovské planety Tara, načež bylo donuceno k nedobrovolnému přesunu do evolučně nižšího patra HU-1, na planetu Země. V biblických pramenech je tato situace známá pod pojmem Pád Adama či (zmanipulovaně) Vyhnání z Ráje. Těm individualitám, kterých se to přímo dotýkalo budeme nadále říkat Propadlé duše z Alánie, kdy Alánie je název kontinentu na planetě Tara, kde ke kataklyzmatickému výbuchu došlo a kde žila skupina Alaniánců a Lumia je název kontinentu, kde žili Lumiánci. Název E-den je pak název dalšího z kontinentů na planetě Tara. Tento involuční krok znamenal velkou komplikaci v přirozeném evolučním vývoji celého našeho vesmíru, protože došlo i k poškození galaktických Hvězdných portálů na Taře v D5. A protože tato katastrofa ovlivnila správný chod evolučních cyklů celého našeho vesmíru, stalo se řešení této situace záležitostí, do které se zapojili příslušníci prakticky ze všech vesmírných pater a dimenzí. Řešení vedoucí k nápravě této situace vešlo ve známost jako Záchranná mise Amenti a dobrovolní účastníci (mimozemské kolektivy), kteří byli vázáni tzv. Smlouvou Palaidor vešli ve známost jako Palaidoriánci. A nyní si pojďme říct něco víc, ohledně této dodnes nedokončené Záchranné mise Amenti a jejího vztahu k dnešku. Ale ještě než tak učiníme, musíme si udělat alespoň minimální exkurs do toho, jak správně chápat problematiku genetických ras a inkarnovaných Vědomí.

 
A. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

 
Jehoviánské pečetě - skutečné Vnitřní ukřižování Krista

 
Pochopení této záležitosti předpokládá znalost celé řady konceptů, které doposud nejsou běžně známy, ale které postupně popisuji ve svém seriálu "O čem to všechno je". Proto si tento text neklade za cíl něco vysvětlovat ale pouze stručně a věcně popíše tento nepříliš známý fenomén s tím, že praktické využití je již na volbě každého čtenáře. Co tedy jsou Jehoviánské pečetě a jaký mají případně účinek na lidské tělo ? Pro odpovědi si musíme zajít do období 25500 let před naším letopočtem. V této době došlo k zformování úsilí některých skupin Soupeřů (zejména Plejádsko-Nibiruánských a Jehoviánských Anunnaků) do agendy, která je známá jako tzv. Atlantská konspirace. Agenda této Atlantské konspirace je dodnes aktuální s tím, že právě v našem SAC 2000-2022 dojde k jejímu vyvrcholení.


V rámci této agendy, která stála v pozadí hlavního pádu Atlantské civilizace, přistoupili vítězní Soupeři k implementaci energetických implantátů do lidské morfogenetiky. Využili své znalosti lidské bio-energetiky a prostřednictvím těchto implantátů zamýšleli a i dosáhli odpojení a přesměrování energetických proudů v lidském těla z napojení na správnou Duchovní matrici, na jejich reverzní tzv. Fantomovou matrici (mytologicky známou jako Hádes). Tímto přesměrováním energetických, vitálních proudů v lidském těle, které šlo tehdy ruku v ruce i s připojením planetární mřížky k tomto jejich Fantomovému matrixu, dosáhli několika, pro inkarnované lidstvo, velmi neblahých důsledků.

 

Mezi ty nejdůležitější patří tyto:

 • Zkrácení délky lidského života
 • Omezení výkonnosti lidského mozku
 • Poškození biologické DNA lidských ras T-2
 • Prohloubení blokování v přístupu ke kolektivní rasové paměti

 

Právě pro tyto velmi neblahé důsledky, byla implementace těchto implantátů pojmenována jako tzv. skutečné Vnitřní ukřižování Krista a následné genetické mutaci jako tzv. Šachová mutace.

 
Po technické stránce bylo toto vnitřní ukřižování zrealizováno v podobě sedmi frekvenčních implantátů (známých jako tzv. Jehoviánské pečetě), kontrolujících bio-energetické dráhy v lidském těle (axi-a-lines) - meridiány, umístěných do devíti lokalit, všechny v levé části těla podél 7. meridiánu. Podrobné umístění těchto implantátů v lidské bio-energetice ukazuje následující obrázek (klikněte pro zvětšení), kde jsou označeny černým kolečkem a textem J-1 až J-7.

 

 

 

Poznamenejme si, že tato Šachová mutace neobsahovala implementaci pouze výše zmíněných sedmi frekvenčních pečetí, ale i několika desítek dalších, menších implantátů, které dodnes blokují správný tok energií lidským tělem skrze všech 12 hlavních meridiánů. Na to, že tyto meridiány přímo korespondují s katara mřížkou, dimenzemi a čakrami, myslím není potřeba explicitně upozorňovat.

 
Vyjmenujme si nyní pro upřesnění umístění těchto Jehoviánských pečetí včetně data, kdy jsou opětovně připojovány k lidskou psychosomatiku ovlivňujícímu "vysílání" ze strany Soupeřů, což nám může pomoci v identifikaci našich případných, blíže nediagnostikovatelných obtíží či "vizí".

 

J-1 - Levá strana temena hlavy, opět aktivní od 5/2001
J-2 - Srdce, levá plíce, levé koleno zezadu, opět aktivní od 5/2001
J-3 - Epifýza, opět aktivní od 7/2001
J-4 - Levá strana krku, šíje a lymfatický systém, opět aktivní od 1/2002
J-5 - Levé stehno zezadu, levá hýždě, opět aktivní od 1/2002
J-6 - Alta Major, Hypotalamus, levé rameno, opět aktivní od 9/2002
J-7 - Levá krční tepna, opět aktivní od 9/2002


Uvedené datumu korespondují s tím, kdy Soupeři aktivují příslušné reverzně kódované ovlivňování planetární mřížky s cílem udržet ji pod svoji kontrolou a neumožnit tak Strážcům, tuto kontrolu odstranit. I tato bitva je jedna z těch, které v dnešní době patří mezi ty neskutečné aktivity, které lze souhrnně označit jedním slovem - Armageddon.

 
Samozřejmě se nabízí otázka. Dá se s tím něco individuálně a svépomocí dělat ? Může jednotlivec konat něco, co by mu pomohlo se těchto implantátů zbavit ? Odpověď je ano a právě v dnešní době je pomoc i relativně jednoduchá (rozhodně jednodušší, než se dostat k samotné znalosti o těchto věcech). Svépomoc spočívá v praktikování bio-regeneračních, vizualizačně-energetických cvičení a práci s kristovskou D12 tzv. Maharickou energií. Na tuto techniku, jsem již link poskytnul (http://www.cestydusi.cz/view.php?nazevclanku=technika-stribrneho-stitu&cisloclanku=2007020010) a mohu než zopakovat - není namístě se bát. Tato energie i technika je účinná právě proto, že se na Zemi, do našeho SAC 2000-2022 opětovně dostala po mnoha a mnoha tisíciletích a je používaná Strážci mj. i k bio-terapii zemské planetární mřížky a její bio-energetiky. Prostřednictvím této energie lze nejen rozpouštět diskutované Jehoviánské pečetě a další implantáty, ale pracovat prakticky na všech frontách, od sebeléčení, přes sebeobranu až po léčitelské aplikace ve vztahu k druhým osobám. Konec konců, je to právě tato kristovská Maharická energie která, pokud se podaří ukotvit ji v pozemské bio-energetice v plné, 12-ti stupňové síle, bude tím konečným prostředkem, který bude schopen definitivně zbavit naši planetu a lidstvo "záškodnického psychotronického" vlivu Soupeřů.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

 

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1