Dozrál čas k odhalení historie lidstva ...

 

Vážení čtenáři,

 
Sdílením znalosti z dále prezentovaných textů se spolu vydáváme na velmi fantastickou, ale i odpovědnou cestu za poznáním skutečné podstaty života, člověka, lidstva, planety i kosmu včetně toho, jaký to má všechno smysl, logiku a dějepis. Nosnou myšlenkou proto, že jsem se rozhodl zorganizovat tuto výpravu za poznáním je právě ono slůvko odpovědnost, které bych rád, kdyby si každý čtenář skutečně dobře promyslel. Tato odpovědnost spočívá v tom, že ti, kdo jsme kousek dál než ostatní, máme povinnost odpovídat a i tím pomáhat těm, kteří jsou pozadu. A tato uskutečněná, na začátku "jen chápaná" racionální povinnost nás posléze sama pozmění a přivede k prožívání daleko láskyplnějších motivací, proč pomáhat svým bližním. Věřím, že z prezentovaného kontextu postupně vykrystalizuje spirituálně-energetická podstata této myšlenky, která je postavena na principu společně sdílené, vzájemně na sobě závislé tvorby naší každodenní holografické reality, na principu Duchovní rodiny kristovského lidstva coby jednoho konkrétního typu (formy) kosmického Vědomí a jeho globálního postavení či údělu.

 
Ne náhodou jsem pro druhý úvodní přívlastek, charakterizující tuto výpravu, použil slovo fantastický. Chci tím vyjádřit stav mysli, kterým jsem si prošel, když jsem se sám seznamoval s tím vším, co se Vám pokusím na této naší výpravě za poznáním předat. Současně si jsem zajisté vědom i toho, že se najdou čtenáři, kteří tuto fantastičnost přiřadí nikoliv svým pocitům z četby, nýbrž její informační rovině. Nemůže tomu být jinak, individuální (ne ty společně sdílené) bio-energetické vrstvy jednotlivců, ty tajemné oblasti našich osobností, odkud se noří naše iracionální postoje jsou vskutku jedinečné, na principu Svobodné volby pracující, a proto nutně i různé výsledky nesoucí vrstvy naší bytosti. Ale to vůbec nevadí, protože Cesta od sci-fi k Pravdě někdy bývá kratší, než jakákoliv jiná. Tato naše výprava za poznáním, kterou jsem pojmenoval - O čem to všechno je - tedy je skutečně fantastická a setkáme se na ní s mnoha koncepty a informacemi, které jsou zejména zásadně odlišné od všeho, co doposud známe. Přesto předesílám, že se nejedná o žádnou konspirativní spekulaci či anarchistický pamflet. Data, se kterými bude laskavý čtenář seznámen jsou určena výhradně k jeho osobnímu procítění, zpracování, zužitkování a životní inspiraci a nebo odmítnutí, přičemž to jak s nimi kdo ve finále naloží, je skutečně volba, kterou máme každý zcela ve své kompetenci i odpovědností. A na samém začátku bych rád zdůraznil ještě jednu poznámku. Předávaná data jsou mými vlastními slovy, která jsem zformuloval veden snahou zhutnit (transformovat) primární údaje do přiměřeně "stravitelné velikosti a podoby" tohoto sekundárního textu. Jak úspěšně se mi to povedlo, nejsem schopen posoudit, ale co je podstatné je to, že pokud se někdo rozhodne vydat se po této cestě dál, do větší hloubku, výšky či šířky, primární údaje jsou mu k dispozici. A z nich posléze sám může zjistit, že tato naše výprava je jen malým náhledem na skutečnou kvantitu i kvalitu informací a myšlenek, které jsou dnes inspirovanému zájemci volně a svobodně k dispozici. V anglickém originálu jsou tyto myšlenky prezentovány pod pojmem - Svobodné učení, což ale nic nemění na faktu, že si za svá (byť pouze interpretační) slova, každý neseme osobní, karmickou zodpovědnost jakou energii zasejeme, takovou budeme sklízet. V tomto smyslu tedy přijímám práva i odpovědnosti přináležející všem autorům, veřejně prezentovaných slov. Tolik úvodem a nyní již můžeme udělat první krok na cestě, na kterou přeji všem upřímným čtenářům - hodně vůle a štěstí k dosažení cílové mety. Nechť je Vám tento text dobrým kompasem.

 
Dříve než si Vám vůbec dovolím říci něco konkrétního a faktického, považuji za důležité vyjádřit se k otázce samotného původu těchto informací neřkuli faktů. Informace, které jsou předmětem našeho zájmu a které se Vám pokusím postupně přetlumočit, jsou podrobně a veřejně publikovány v knižní sérii nazvané VOYAGERS a dále pak v materiálech celosvětové studijní skupiny Amenti Projekt. Tyto primární, informační zdroje jsou tedy tím, na co se v dalším textu budu případně odkazovat jako na Prameny. Avšak co je informačním zdrojem těchto Pramenů samotných, zajisté se zeptáte. Odpověď na tuto otázku je rovněž jasně zodpověditelná, ale její přijetí již vyžaduje jistou dávku vstřícnosti, alespoň pro začátek. Pokud se Vám tedy již tato první odpověď bude zdát nepravděpodobná či přitažená za vlasy, prosím Vás o jedno. Neuzavírejte si úsudek ihned a pokuste se k napsanému postavit jako k pracovní hypotéze s větší či menší mírou pravděpodobné správnosti. Hned na samém začátku budiž zopakováno, že obsahově je tento materiál (a o Pramenech ani nemluvě) něčím, s čím jste se dosud zřejmě nesetkali, proto Vás na to předem připravuji. Obsahuje poměrně velké množství informací, přičemž prakticky všechny jsou takového charakteru, že interpretuji náš svět naprosto odlišně od toho, jak je vyučován ve školách, prezentován v médiích či vysvětlován soudobou vědou. Z tohoto úhlu pohledu je naprosto nezbytné, abyste se hned na začátku připravili na to, že uslyšíte věci, které do poměrné velké míry nebudou korespondovat s Vašim dosavadním poznatkovým rámcem. A proto, nejste-li dostatečně otevřeni a připraveni, pracovat s těmito alter-alternativními informacemi alespoň na úrovni pracovních hypotéz, které postupně podrobíte svým vlastním verifikačním procedurám, lehce by se Vám mohlo stát, že se dopustíte unáhleného závěru a to v konečném důsledku nejen ke škodě vlastní, ale i ke škodě svých bližních. No a pokud nakonec přece jen předkládané informace nezakomponujete do svého "velkého puzzle", věřím, že Vás alespoň natolik zaujmou, že si ve finále řeknete - hmm, docela dobré sci-fi.

 
A ještě jednu poznámku úvodem. Již v tomto samotném úvodu jsem se rozhodl používat dílčí pojmy, o kterých nutně musím předpokládat, že jejich obsahová náplň Vám nyní, na samém začátku nebude asi nic moc říkat. Prosím přijměte to jako pozvánku a věřte, že v průběhu četby Vám bude toto vše dostatečně komplexně a kontextově objasněno.

 
Pojďme tedy na to a řekněme si, že informace publikované v Pramenech (které jsou přímou předlohou pro tento text) jsou čerpány z překladů tzv. CDT disků, které provádějí tři speciálně pověření a patřičně vyškolení překladatelé - mluvčí. Těmito CDT disky se rozumí soubor 12 kusů. fyzicky existujících, stříbrně-kovových, současným DVD diskům podobným, nosičů dat, v Pramenech nazývaných jako Cloister-Dora-Teura Plate Libraries, zkráceně CDT disky (knihovny). Těchto 12 disků obsahuje zašifrované hologratlcké záznamy a data a byly vyrobeny na planetě Sírius B z nám dnes neznámého materiálu. Tyto disky byly vyrobeny taranskými Kněžímu UR a Maharaji - Modrými lidmi ze Síria, rasami tzv. "linií Svatého Grálu" tzv. Rady Azurline - kolektivně známými jako "Azurité" nebo "Eieyané". Disky byly v období 246000 př.n.l. předány jako dar pozemské Urtitské kultuře, k ocenění jejich přičlenění se k mírové smlouvě známé jako Smaragdová úmluva. Disky obsahují všechny vědomosti o našem vesmíru, civilizacích v něm působících a historii všech evolučních událostí od doby vzniku našeho vesmíru před 950 miliardami let. Obsahují rovněž scénáře možného vývoje dalších událostí. Nejhodnotnějšími informacemi pro naši současnost jsou informace ohledně Mechanismu tvoření zakladatelských ras. Fyziky univerzálního jednotného pole a Zákony Jednoty - vnitřního Krista a posvátné spirituální vědy a techniky "Vzestupu skrze Merkaba těla". Disky rovněž obsahují kompletní historii našeho kosmického, potažmo pozemského dramatu ve vztahu k Smaragdové úmluvě, v rámci které se lidstvo planety Země stalo aktivním účastníkem velkolepého kosmického dění, které se právě v naší současné době blíží k jednomu ze svých veledůležitých okamžiků či rozuzlení.

 
V souvislosti se začleněním lidstva do Smaragdové úmluvy byly do CDT disků uloženy i pokročilé vědomosti a technologie jako: Mistrovské chrámové techniky (Technika obsluhy a provozu planetárních, galaktických a universálních hvězdných bran), Bio-regenerace matrice DNA a Katara terapie morfogenetické matrice individuality. Tyto mistrovské technologie byly lidem (andělským lidským kulturám) předány za účelem, napomoci lidstvu v rehabilitaci a naplnění jeho "tvůrčího pověření" coby Strážců a ochránců Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru. CDT disky tak mají sloužit a slouží lidstvu coby skutečná a nezfalšovaná knihovna dat a faktů ohledně lidské evoluce a role nejen na Zemi v podobě fyzicky nezničitelných nosičů pravdivých dat a informací o pozemském dramatu a údělu lidské rasy. Urtitská lidská civilizace, které byly disky darovány, poprvé přeložila obsah těchto disků do psané knižní podoby souborně známé jako tzv. Maharata texty. Tyto texty obsahovaly přes 500 tisíc stran ručně psaného, zhuštěného písma obsaženého v 590 svazcích v tzv. primárním jazyce Zakladatelské rasy kočko-lvích lidí (Feline-hominid) - v tzv. Anuhazi jazyce. Později byly přepisovány do dalších podob a jazyků. V období 208216 př.n.l. v tzv. Chrámových válkách došlo k jednomu z kataklysmat Země a zničení Urtilské lidské kultury s tím výsledkem, že do nesprávných rukou se dostaly mj. i dva CDT disky a všech dvanáct tzv. Pečetních štítů. Ostatních deset CDT disků bylo Azurity zachráněno a odvezeno do bezpečí na Sírius B. Pod pojmem "nesprávné ruce" si nyní představme tzv. Padlé andělské legie a další entity, které si dál podrobně rozebereme. Zkráceně a souhrnně budeme pro ně v tomto materiálu používat označení Soupeři.

 
Těchto 12 malých CDT disků tvoří spolu se zmíněnými 12 tzv. velkými Pečetními štíty klíčové artefakty, které umožňují otevřít tzv. 12 Primárních hvězdných bran tzv. Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru - přesněji 15-ti dimenzionálního Časového matrixu. CDT disky jsou aktivátory pro tyto Pečetní štíty. Tyto artefakty byly svěřeny do opatrování Urtitské kultuře na planetě Země, kde byly artefakty i ukryty. Tím byla Země začleněna do společenství národů, tzv. Strážců Univerzálního chrámového komplexu (i o nich si víc řekneme až později) a Urtité tak byli začleněni do tehdy nově zformulované Smaragdové úmluvy. Kdyby se všechny tyto artefakty dostaly do rukou Soupeřů, bylo by velmi pravděpodobné, že by je tyto ruce použily k ovládnutí 12. Hvězdné brány Univerzálního chrámového komplexu, čímž by znemožnily kontakt a tedy i ochranu civilizací z 12-ti nižších dimenzi, svými mateřskými a otcovskými Zakladatelskými inteligencemi bytujícími v 13.-15. dimenzi (to se jím mimochodem již jednou i podařilo -ale i o tom všem podrobněji až později). Tím by tyto nesprávné ruce dostaly tyto civilizace do svého (trvalého) područí a otroctví, o což jim samozřejmě i jde. A to by se vážně nemělo stát. No a o tom je ta dnešní, kosmická šachová partie, které právě vstupuje do své koncovky, známé jako Armagedon.

 
Od dob kataklyzma v roce 208216 př.n.l. byly znalosti z CDT disků v cyklických obdobích předávány lidstvu prostřednictvím tří autorizovaných mluvčích - překladatelů, nicméně vždy se podařilo toto čisté vědění Soupeřům překroutit a zmanipulovat do podoby zavádějících a manipulativních náboženských či ateistických dogmat. Toto mj. vysvětluje i společné podhoubí všech dnes známých pozemských náboženství a ateismu od východu po západ.

 
V období 22340 př.n.l., v Atlantské době vešel ve známost zejména 3.mluvčí CDT disků, který byl Azurity pověřen přinést lidstvu kýžené vědomosti. Jednalo se o atlanťana (Nibiruánsko-Anunnackého původu) známého pod jménem Thovt. Ten publikoval své překlady z CDT disků v podobě tzv. Smaragdových desek. Klíčovým v jeho misi se však stala jeho zrada, kdy se přidal na stranu Soupeřů, vydal jim své vědomosti a pomluvil Kněžstvo Atlantidy, od kterého získal své pověření. Tato skutečnost nakonec vyústila v konečnou zkázu a zánik Atlantského ostrova v roce 9558 př.n.l.. V období následujícím po Finálním zániku Atlantidy a po ztrátě sofistikovaných technologických prostředků (krystalové volné energie), zavládl v pozemských poměrech chaos a involuce lidské civilizace (jakoby doba kamenná), přičemž další dějství tohoto dramatu pokračovalo v rámci strategie Soupeřů v Pramenech popisované jako tzv. Atlantská konspirace, přičemž důsledky této klíčové zrady přetrvávají a ovlivňují lidstvo až do dnešních dnů.

 
V období 2040 př.n.l, došlo k dalšímu pokusu o zpřístupnění vědomostí z CDT disků lidstvu a to prostřednictvím zasvěcence jménem Enoch, který tehdy byl v pozici druhého překladatele. Enoch své překlady zrealizoval ve třech svazcích z historie: Book of Amenti, The Angelic Rosters a Book of the Dragon, ale i tento pokus byl nakonec Soupeři eliminován pozemskou vládnoucí linií jejich služebníků Noe-Abraham-Mojžíš. I další pokus realizovaný prostřednictvím faraóna Achnatona nedopadl dobře a celou situaci pouze zkomplikoval.

 
V Kristově době úspěšně přinesli toto vědění lidstvu tito tři mluvčí: 1.mluvčí - Jan Křtitel (John the Baptist), 2.mluvčí - Ježíš Kristus (Jeshua Sananda Melchizedek) a 3.mluvčí - Marie (Miriam). Jan Křtitel v důsledku své předčasné smrti své překlady nedokončil, Ježíš Kristus vytvořil šest knih a Marie tři knihy. Knihy Enocha, Ježíše a Marie tak dohromady tvoří 12 z 15 tzv. chybějících knih bible, což byly původní a originální části učení linie Essenského bratrstva, kteří patřili mezi tzv. 12 kristovských andělských linií Grálu. Toto originální učení bylo detlnitivně zfalšováno a překrouceno do podoby náboženského křesťanského dogmatu na Nicejském koncilu v roce 325 n.l. a to samozřejmě ze strany Římské církve, která v té době již byla zcela pod kontrolou Soupeřů. Šachová partie pokračovala dál a ani Král Artuš a jeho Rytíři kulatého stolu nebyli zcela úspěšní ve zvrácení celkové situace.

 
Kataři na jihu Francie (další kultura/kmen z 12-ti linií Grálu), kteří měli v držení výše uvedené původní knihy, byli Římskou církví v roce 1244 n.l. exkomunikováni, pronásledováni a nakonec i kruté zlikvidováni. Nicméně originální artefakty, které měli v držení, včetně jednoho z 12-ti Pečetních štítů stihli včas ukrýt a jsou dnes k dispozici současným překladatelům CDT disků. Středověký mýtický koncept hledání a dobytí svatého Grálu Templářskými rytíři tak vyjadřuje reálnou snahu Soupeřů o ovládnutí Planetárního chrámového komplexu - komplexu 12-ti pozemských Hvězdných bran, které původně byly v držení 12-ti lidskými Maji kulturami Grálu.

 
V období 1600 n.l. Azurite získali zpět první z chybějících CDT disků a v listopadu 1999 n.l. pak Azurite získali i poslední z chybějících CD T disků - nazvaný "Tabulky svědectví" rasy Templářských rytířů a to z rukou Svobodozednářské rodiny, která tento disk držela ve své moci od Atlantských dob.

 
Ve dvacátém století se do celé situace zamíchala další významná skupina Soupeřů, která poměrně zásadně ovlivnila celý dějepisný průběh tohoto století - tzv. Zeta Rigeliánci alias Šediváci. Ale i o nich a jejich působení v globální šachové partii si budeme povídat až později.

 
Od dob 208216 př.n.l. byly všechny cyklické překlady předmětného vědění předávány lidstvu (Kněžími UR Azuritské rasy) s jedním klíčovým záměrem - připravit postupně decimovanější a decimovanější lidstvo na další přirozené a cyklicky přicházející (v astronomickém smyslu) období tzv. Hvězdný aktivační cyklu, (Stellar Activations Cycle) zkráceně - SAC. Jde o to, že další tento přirozený cyklus - od doby zhavarovaného cyklu v období 208216 př.n.l. - jak konec konců věděli všichni zasvěcenci od dob Atlantidy, probíhá již v naší současnosti a to v letech 2000 - 2022 - je skutečně koncovkou, ve které není lhostejné, v jakém stavu se lidstvo bude nacházet ! Vždy šlo o to, napomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou minimální vibrační či morální úroveň, neboť to je jednou z důležitých proměnných v koncovce celé partie. Soupeřům jde samozřejmě o opak. Čím morálně a hodnotově (frekvenčně) pokleslejší lidstvo, tím větší výhoda je na jejich straně.

 
Otázkou tedy je, co se má v tomto takto významném období odehrát. V první řadě jde o to, že na pořadu dne je oprava (z předchozích válek) poškozeného Planetárního chrámové komplexu a Planetárního štítu Země. A při této opravě je velmi důležitá mírová spolupráce lidstva se zainteresovanými, mimozemskými národy Strážců - tzv. Guardian Alliance. Spolu s tím je klíčová i ochrana morfogenetického pole kristovského lidstva - tzv. Sféry Amenti před tím, aby ji pod svoji kontrolu nezískali Soupeři. Kontrola nad touto Sférou Amenti je tedy klíčovým bodem určujícím vývoj soudobých a nejbližších následujících událostí. Za tím účelem mj. probíhá aktuální úsilí o předání předmětných vědomostí současnému lidstvu a to prostřednictvím soudobých tří překladatelů - mluvčích, z nichž 1. mluvčí - Ashayana Deane, je autorkou anglických překladů Maharata textů a tím i výchozí předlohy - tedy Pramenů pro tento materiál. Její překlady byly pro širokou veřejnost zpřístupněny v polovině roku 1999. Jde mj. i o to, aby lidstvo bylo připraveno na zamýšlené setkání se s mimozemšťany, příslušníky národů Strážců, jejichž přítomnost na Zemi v období SAC 2000-2022 se zřejmě stane nevyhnutelná. Jde v tom o to, že pokud by to nebyli oni, kdo vstoupí do veřejného kontaktu s lidstvem, budou to Soupeři, kteří o to rovněž usilují a rádi by tak sehráli svůj starý a osvědčený manipulativní part - prohlásit se vracející se, odvěké lidské bohy a z této nadřazené pozice jmenovat elity, který by lidem v jejich zájmu vládly.

 

Ashayana Deane

 

Pokud se podaří ochránit Zemi před kataklyzmatickými změnami v období postupujícího SAC, lze v období 2009-2012 očekávat událost v křesťanství prorokovanou jako tzv. druhý příchod Krista, kdy by se na Zemi měl opětovně inkarnovat Ježíš Kristus - 2.mluvčí z období počátku našeho letopočtu (muž z Rady ze Síria, rasy Azuritů). Tento jeho příchod by zahájil období mírových kontaktů s mimozemskými rasami Strážců a přípravu na kontrolované otevření Síní Amenti - komplexu pozemských Hvězdných portálů, které by se mělo odehrát v prosinci roku 2012. Druzí dva mluvčí z kristových dob - Jan Křtitel i Marie již jsou rovněž v současnosti na Zemi opětovně inkarnováni a společně se současnými mluvčími pracují na kompletních překladech prvních dvou disků a jejich publikování pro širokou veřejnost.

 
Pokud současné období SAC 2000-2022 proběhne bez kataklyzmatických změn, lze posléze očekávat, že nastane prorokovaný Nový zlatý věk lidstva, věk jednoty, lásky, svobody, světla a evolučního vzestupu domů na domovskou planetu Tara do D5 a případně i výš a nastane tak věk, který již nebude trvale destruktivně podrýván zákeřnými snahami Soupeřů o nadvládu nad lidstvem. Opačným pólem této alternativy pak je svět, který by se odvíjel v režii toho, co si dnes představujeme pod pojmem kontrolovaná, čipová společnost a Nový, jednotný, globalizovaný světový řád (NWO/OWO), o kterém tak trefně a nenáhodně psal Orwell ve svém románu 1984. Přejme si a udělejme každý něco proto, aby se tak nestalo. Soupeřům by totiž vůbec nevadilo, kdyby na cestě k této alternativě zahubili většinu lidstva. Oni moc dobře vědí, že fyzická smrt lidí v teto pozemské D3 dimenzi, při uzavření vzestupné/únikové cesty, není pro ně ztrátou. Zmanipulovaným mechanismem reinkarnace si totiž zařídili, aby se jim "ovečky" posléze, z uzavřené D4 astrální dimenze, opět "na pastvu do D3" cyklicky vracely.

 
Váženi čtenáři, pokud Vás tedy tento úvod zaujal, s radosti vám přeji krásné, plodné, užitečné a inspirativní chvíle v dalším čtení tohoto materiálu, ve kterém se pokusím srozumitelně Vám předat všechny klíčové myšlenky, přímo osudově se týkající života každého z nás:-).

 
Předmluva aneb dvanáctero postřehů

 
Vážení čtenáři, po předchozí obsahové pozvánce si Vám v tomto okamžiku, ještě než se pustíme do vlastního pojednání, dovolím vymezit jakoby tématický rámec, které se týká tohoto pojednání, neboť považuji za vhodné, učinit si určitou nadhledovou představu o tom, co nás při čtení tohoto textu čeká. V dnešní neustále se zrychlující době nikdo z nás nemáme času nazbyt a proto nepovažuji za užitečné trávit to umenšující se kvantum, které máme k dispozici nad neefektivními a zavádějícími aktivitami či úvahami. Proto jsem se pokusil z celé tématiky vybrat to, co považuji za správná orientační fakta v dnešní informační a dezinformační více než houšti. Pokusil jsem se tyto koncepty srozumitelně zformulovat a shrnout do dvanácti bodů, které tak vymezují jakýsi referenční rámec, vhodný k základní orientaci typu sever/jih a který si, při posléze podrobně rozpracujeme. Mějme přitom na mysli, že doba je již tak daleko, že na žádné mentální spekulování už není čas. Puzzle či skládanka porozumění není koherentní a nezmanipulovaný, správný světonázor, to je jen prostředek vedoucí k jeho odkryti. A účinek odkrytí tohoto puzzle, výsledek aktivní snahy o porozumění světu se projeví v modifikaci faktického, osobního a holisticky chápaného, "bio-morfologicko-karmického" stavu každého jednotlivého člověka a jeho tělo-mysl-vědomi systému, který nezávisle na aktuálním chtění ega tohoto člověka/systému buď umožní a nebo neumožní svému nositeli využít přicházející evoluční příležitost. Skutečně se domnívám, že dnes již není čas na hledání cesty metodou pokus/omyl. A právě proto, že i běžná mentální činnost, ale nad správnými koncepty, je jednou z praktických aktivit, které žádoucím směrem modifikují náš vnitřní stav, je namístě urychleně oddělit zrno od plev a specializovaně se věnovat již jen zrnu. Nyní si dovolím malou parafrázi jednoho z "klasiků" alternativních pohledů na svět. Don Juan kdysi Carlosi Castanedovi řekl. Pokud stovce lidí ukážete pravdu, jen deset z nich ji bude schopno přijmout a jen jeden z těch deseti se pak podle ní i zařídí. A jako takovéto možné síto pro Vaše rozhodování zda číst či nečíst dál, tedy jak se osobně zařídit, má sloužit i tento přehled dvanácti vybraných postřehů. Je totiž správné přesměrovat svoji filozofickou, ale i materiální pozornost směrem k autoterapeutické praxi, ale druhým faktem je, že bez správného kontextu by jsme toho asi nebyli schopni.

 
1. Kosmické drama a planetární vězení

 
V současné době vrcholí (nejen na planete Země, ale na ní zejména) ohromný řetězec událostí, který započal kdysi a kdesi jinde, v prehistorických dobách na jiných planetách s jinými účastníky, ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky. Tento řetězec událostí typu akce-reakce-akce-reakce je svoji podstatou konfrontační a principielně se odehrává mezi těmi, kteří odmítají respektovat evoluční pravidla hry stanovená Centrálním zdrojem - Bohem chcete-li a tzv. Strážci evoluce. Je namístě vědět, že právě kristovské lidstvo bylo kdysi v průběhu těchto událostí stvořeno s cílem sloužit jako evoluční Strážci. V průběhu dlouhé řady dalších konfrontací však utrpělo lidstvo nejednu velkou porážku, z nichž se dodnes nevzpamatovalo. S těmito prohranými bitvami se pojí takové koncepty jako Pád či vyhnání z ráje, což jsou ale již jen zmanipulované interpretace psané vítězi. Faktem, je že v důsledku snad největší své prohry bylo lidstvo donuceno změnit mnohé a mezi tím i svůj kosmický domov a uchýlit se na planetu Zemi. Zde postupně došlo opět k celé řadě prohraných bitev, přičemž poslední velkou prohranou bitvou byl zánik pozemské Atlantidy. A jsou to právě neblahé klíčové důsledky této prohry, které formují naší dnešní realitu.

 
Na planetě Země jsou dnes (ale nejen dnes) ve fyzické lidské podobě/formě inkarnovány i jiné bytosti než kristovské andělské lidstvo, které mají zcela odlišné zájmy i světonázor a svým působením jsou zaměřeny dokončit svůj boj proti lidem. Tyto nekristovské bytosti lze strukturovat do dvou hlavních skupin, které je zásadním způsobem odlišují i mezi sebou. Jedné skupině těchto bytostí říkejme Drakoniánci a druhé Anunnakové. S Drakoniánci si pak spárujeme zájmy, které si pojmenujeme jako Černá agenda (také se o nich hovoří jako o reptiliánech) a s Anunnaky si tyto bytostné zájmy pojmenujeme jako Belial agenda (někdo je můžete znát pod názvem Synové Belialu či padlí andělé). Společně jim říkejme Soupeři. Je však velmi důležité uvědomit si jeden základní fakt a lim je skutečnost, že těmito Soupeři ani zdaleka nejsou všichni příslušníci těchto dvou skupin bytostí, nýbrž pouze určité rebelující frakce, které se z celé řady důvodů vědomě rozhodly neřídit Zákony Jednoty. Při podrobnějším průzkumu těchto bytostí pak nesmíme ztrácet ze zřetele, že jednou z klíčových strategií byla tzv. hybridizace, kdy v důsledku snahy o přizpůsobení se pozemským poměrům docházelo k mnoha i "mezidruhovým" genetickým experimentům, které přivedly na světlo světa mnoho kříženců. V podstatě tak musíme brát na vážně myšlenku, že se mezi běžným lidstvem dnes na Zemi, v prakticky všech politicky rozhodujících pozicích pohybují bytosti s lidskou formou, ale nelidským vědomím a cíli. Někdo jim říká illumináti, jiný šlechta, třetí Asurové, ale ať už je nazveme jakkoliv, očekávat od nich lidské přístupy je čirá naivita a nerozum. Jsou energeticky navázáni na své mimozemské sponzory a plní jejich zadání podobně jako trubci poslouchají svoji královnu. A tak i zjednodušovat si jejich identifikaci na příslušníky jednoho, byť specifického národa, není produktivní a je spíše překážkou v pochopení jejich globálního planetárního účinkování. Situace v topologii Soupeřů je totiž podstatně složitější a souvisí s topologií sítí jakoby planetárních energetických meridiánů a akupunkturních bodů/sídel. Jen na okraj poznamenávám, že ve snaze definitivně zvítězit se současné jednotlivé skupiny různorodých Soupeřů, které jinak mezi sebou v minulosti zhusta bojovaly (ww2) o dominanci, se nyní spojily do jednoho koordinovaného útvaru a 12.9.2000 oficiálně vyhlásili lidstvu a Strážcům válku.

 
Kristovské Lidstvo tedy není bezcennou agresivní skupinou ignorantů, hlupáků či sobeckých bezcitů. K těmto a podobným projevům jsou lidé podprahově provokováni a podněcování sofistikovanými manipulacemi prováděnými ze strany protagonistů dvou výše zmíněných lidstvu nepřátelských agend - tedy Soupeřů. Podotýkám, že snahy o jakékoli relativizování protilidských zájmů těchto agend je jedním z vlastních manipulačních produktů těchto agend a je namístě je odmítnout. Kristovské Lidstvo je tedy ohromnou a svébytnou Duchovní rodinou, která do svého vínku dostala konkrétní pověření/poslání z nejvyšších evolučních míst a která je i v důsledku této své úctyhodné role ve velmi dlouhodobém konfliktu nejen se svými protivníky - Soupeři, ale mnohdy, žel i sama se sebou.

 
Planeta Země a současné podmínky pro lidský život na ní jsou v důsledku v minulosti proběhlých událostí válečného charakteru dodnes ve stavu, který pro inkarnované lidstvo znamená zhruba totéž co pro vězně současná aplikace svěrací kazajky a samotky ve vězení s nejpřísnější ostrahou. Vůči takovýmto poměrům je vhodné si uvědomit i složitost pomoci našemu vězni zvenku. A do této situace se metaforicky řečeno, žene něco jako zemětřesení či hurikán, kdy si nikdo ze zúčastněných, ani uvnitř ani venku, není jistý tím, jak dopadne výsledek. Ale příležitost objektivně a nezávisle na vůli kohokoliv právě přichází - a to jak k úniku z vězení, tak k hlubšímu uvěznění. Kolik vězňů/lidí to ví ?

 
2. Evoluční příležitost

 
Období let 2000-2022 (SAC) je historicky absolutně výjimečné období neskutečné evoluční příležitosti pro všechny zúčastněné. Z hlediska lidského jedince se jedná o realizaci procesu v našich zeměpisných šířkách známého pod pojmy jako vzestup, převibrování, spása, návrat do ráje čí království nebeského apod. Proto je namístě si pod tímto konceptem vzestupu představit něco jako možný souběh specifických vnějších okolnosti se specifickým vnitřním stavem vlastního organismu, který může vyústit v úspěšnou a vědomou snahu praktikujícího jedince, povýšit své vlastní schopnosti a vlastnosti natolik, že již během svého aktuálního inkanačního života se zbaví mnoha z překážek ve svém organismu, které mu brání plně rozvinout svůj božský spirituální potenciál. Prakticky to znamená, že takovýto jedinec dosáhne na osvobození se z područí manipulálorů/věznitelů (o kterých mnozí ani nemají ponětí že vůbec existují), spojí se svojí Duchovní rodinou a svobodně se rozhodne o svém dalším angažmá v této pozemské/dimenzionální realitě. Jiní na tuto svobodu budou moci dosáhnout až po opuštění svého stávajícího těla, ale další skupina už tuto svobodu - rozhodovat o své další evoluční cestě - mít nebude. Područí ve vězení pro ně zůstane zachováno, jen podmínky k životu se tam ještě zpřísní (NWO).

 
3. Šachová partie

 
Kromě této individuální a osobní roviny, však přináší toto období rovněž neskutečnou příležitost pro celkové vypořádání se s činností Soupeřů a šanci na ukončení jejich neblahého vlivu na lidskou kristovskou rodinu. A je to právě tato hrozba možného svržení jejich nadvlády, která motivuje Soupeře k tomu, aby k takovému scénáři ve vývoji událostí nedošlo. Přece jen se již příliš dlouho snaží o konečné vítězství než aby se nyní nechali jen tak jednoduše u hladce odstavit od vavřínů. Tato akce-reakce-akce-reakce interakce či přípravy na průběh přicházejícího "zemětřesení" je tedy tím, co mám na mysli pod pojmem Šachová partie, kdy s tím jak se blíží epicentrum našeho metaforického zemětřesení, zrychlují se jednotlivé tahy interakce, je méně času na správnou reakci a o to víc se hledají překvapivé manévry. Ve výsledku to přináší větší a větší nepřesnost v prognózování dalšího vývoje událostí. Je dobré si uvědomit, že z tohoto principu nelze validně brát v potaz žádné prognózy udělané i v nedávné minulosti. Dnes je potřeba být on-líne. jinak prosté nevíme jak se partie vyvíjí.

 
Jedním z aspektů, který je v diskutované Šachové partii používán proti lidstvu Je sofistikované úsilí o falešnou interpretaci pravé lidské historie, kdy za tím účelem byla lidem doslova ukradena jejich kolektivní paměť. Smyslem zavedení strategie umělé amnézie lidstva bylo a je zabránit tomu, aby si většina "vězňů" vzpomněla a uvědomila si tak svoji situaci a nepřidala se k opozici a lidským sympatizantům a pomocníkům zvenku. Myslím že není potřeba rozvíjet úvahu o tom, jak propastný je rozdíl mezí pacifikací "opozičních" jednotlivců a ovládáním uvědomělého davu. Období evoluční příležitosti tak j( koncovkou v šachové partii právě vrcholícího kosmického dramatu. Pro doplnění uvedu jedno pojmenování této šachové partie, které docela dobře ilustruje co se za touto šachovou partií vlastně skrývá. Tímto pojmem je Dobytí Svatého Grálu. Grál samozřejmě není žádný kalich s krví ani jiná relikvie. Dobytí Svatého Grálu je dosažení matu v této hře neboli úplné obsazení všech pozemských Hvězdných bran/portálů. A o to usilují jak Lidstvo a Strážci, tak Soupeři.

 
4. Ukradená paměť

 
Lidská historie a vůbec historie diskutovaného kosmického dramatu či šachové partie je něco, co je stále cílem intenzivního utajování a falzifikace. Dějiny píší vítězové a těmi současnými jsou stále Soupeři (i když celková dnešní situace je zatím spíše remízová s mírnou převahou Strážců). Nicméně celá pravdivá historie lidstva je v současnosti opětovně dostupná a je pro zájemce k dispozici. Dlužno ještě podotknout, že technické prostředky, které byly Soupeři použity k realizace této umělé amnézie, spočívají ve znalostech multidimenzionální bio-fyziky, kdy v přístupu k těmto datům bylo lidstvu zabráněno jak globálně - prostřednictví technologií celoplanetárních frekvenčních zádrží, tak i selektivně, prostřednictvím technologií dědičných aurických implantátů/bariér, falešně lidem prodávaných jako tzv. dědičný hřích.

 
Není namístě se v tomto okamžiku zabývat některou z historických podrobností, ale v případě tématu Ježíše Krista udělám jedinou výjimku. Rád bych na tomto příkladu ukázal, jednak jak velká mystifikační mašinérie kolem nás dnes vládne a druhák poukázal na podstatu Ježíšovy mise. O co vlastně ve skutečnosti jde v případě této mise ? Jak rozumět pojmům jako ukřižování, snímání hříchů světa apod. Aniž bych zacházel do podrobností chtěl bych říct, že Ježíšův příběh tak jak jej známe je účelově dvojnásobně prefabrikovaný podvrh. Žádná skutečná historická osoba Kristovského avatara ve skutečnosti nikdy ukřižována nebyla. Nicméně k ukřižování konkrétní osoby došlo, ale jednalo se o jinou osobu a celé toto všeobecně známé, golgotské martýrium bylo v tehdejší době organizováno jako krycí příběh, s cílem odvrátit pozornost Soupeřů od skutečného působení Kristovské mise, spočívající v realizaci určitých konkrétních nápravných opatření, způsobených selháním mise faraóna Achnatona v dřívějším období a druhak v bezpečném založení utajené genetické rodové linie (víz. hlavní myšlenka knihy Šifra mistra Leonarda), obsahující ve své linii specifické energetické programy, nezbytně potřebné v našem současném SAC, přičemž oba dva tyto primární cíle byly úspěšně završeny. Druhou manipulaci této události provedli již samotní Soupeři, kteří na koncilu v Nice v období 325 n.l. reinterpretovali tuto událost do dnešní podoby, tlačící lidi do pozice podřízených oveček, trpně čekajících na externí záchranu či spásu. Čisté vědění o pravém průběhu této mise by jen rozzářilo, již tak inspirující a veskrze blahodárné působení Kristovských myšlenek a energií v tehdejším období.

 
Jedním z neblahých důsledků této ukradené paměti a společenská dehonestace dějepisu je relativní snadnost, s jakou Soupeři manipulují i naší současnou realitou, kdy se vůbec nemusejí ohlížet na jakýkoliv logický výklad probíhajících událostí a vystačí si s uměle zavedenými a vágními abstraktními nálepkami a metaforami typu terorista, odborník, extrémista, radikál, osa zla, cestovní mapa atd., všichni je známe a možná se brzy dočkáme i první verze příslušného "newspeakovského" slovníku.

 

 

Výtahy z knihy "Tajemstvi Amenti 1 a 2" ke stažení:

 

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1